Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » BPPV TedavsndEpleyManevrasnnEtkinlğVe UygulmdOrtayaÇıkanNistagmus YönününTedvBaşars İçinErkenBirGöstrgOlarkRolü
 

BPPV TedavsndEpleyManevrasnnEtkinlğVe UygulmdOrtayaÇıkanNistagmus YönününTedvBaşars İçinErkenBirGöstrgOlarkRolü

Akoğlu E., Okuyucu Ş., Okuyucu E., Dağlı A.Ş., Melek İ.S., Duman T.

Amaç: Benign paroksismal pozisyonel vertigoda (BPPV) Epley manevrası sırasında oluşabilen nistagmusun yönünün tedavi başarısını erken belirlemedeki rolü araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada BPPV nedeniyle 47 hastaya (24 erkek, 23 kadın; ort. yaş 46±12; dağılım 29-70) Epley manevrası uygulandı ve olgularda nistagmus oluşup oluşmadığı, varsa yönü gözlendi. Bulgular: Epley manevrası sırasında dokuzunda aynı, yedisinde karşı yönde olmak üzere 16 hastada nistagmus gözlendi. Aynı yönde nistagmus gözlenen yedi hastada (%77.8) tedavi başarılı oldu. Manevra sırasında karşı yönde nistagmus saptanan yedi hastanın hiçbirinde başarı elde edilemedi. Aynı tarafa nistagmus ile tedavi başarısı arasında anlamlı ilişki saptanmaz iken (p=0.625), karşı tarafa nistagmus varlığı ile tedavi başarısızlığı arasındaki ilişki anlamlıydı (p=0.000). Sonuç: Epley manevrası sırasında oluşan nistagmus karşı yönde ise manevranın başarısız olacağı öngörülebilir.

TheEffectivnssOfTheEpleyManeuverForTheTreatmntOfBPPVAndTheRoleOf Nystgms DirectionAsAnEarlyİndicatorOfSccssflTreatmnt

Akoğlu E., Okuyucu Ş., Okuyucu E., Dağlı A.Ş., Melek İ.S., Duman T.

Objectives: We investigated the role of the direction of nystagmus that might occur during the Epley maneuver as an early indicator for treatment success in benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). Patients and Methods: The study included 47 patients (24 males, 23 females; mean age 46±12 years; range 29 to 70 years) who underwent the Epley maneuver for BPPV. The occurrence and the direction of nystagmus were observed. Results: Nystagmus occurred in 16 patients during the maneuver, being ipsilateral in nine patients and contralateral in seven patients. The treatment was successful in seven patients (77.8%) with ipsilateral nystagmus, whereas none of the patients with contralateral nystagmus benefited from the maneuver. While there was no significant relationship between ipsilateral nystagmus and the success of the treatment (p=0.625), a significant correlation was found between contralateral nystagmus and treatment failure (p=0.000). Conclusion: The occurrence of contralateral nystagmus during the Epley maneuver may be a sign of an unsuccessful result.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):212-216

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale