Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Pontoserebellar Köşe Tümörlerinde Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
 

Pontoserebellar Köşe Tümörlerinde Dinamik Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları

Kızılay A., Karakaş H.M., Fırat Y., Fırat A.K., Kahraman B., Altınok T.

Amaç: Pontoserebellar köşe tümörlerinin konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile ayırıcı tanısı her zaman mümkün olmayabilir. Bu çalışmada, dinamik kontrastlı MRG’nin akustik nörinom, meninjiyom ve paragangliyom ayırıcı tanısındaki rolü araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Tanıları akustik nörinom (n=3), paragangliyom (n=5) ve meninjiyom (n=4) olan 12 olguda (8 kadın, 4 erkek; ort. yaş 47.5; dağılım 8-71) konvansiyonel MRG ile eşzamanlı dinamik MRG uygulandı. Bu olgularda kontrast sonrası T1 A sekanslar öncesinde dinamik MRG elde edildi. Görüntülerde 15 ayrı zaman noktasındaki rölatif ve maksimum rölatif tepe kontrastlanma (Kmaks) değerleri ve bu değerlere erişmek için geçen süre (Zmaks) hesaplandı. Lezyonların zaman-sinyal intensite eğri paternleri karşılaştırıldı. Bulgular: Literatürde tanımlanan dört temel zaman- sinyal intensite eğrisine göre, akustik nörinomların tip C, meninjiyomların tip A ve tip B, paragangliyomların ise tip A ile uyumlu patern gösterdiği görüldü. Sonuç: Dinamik MRG’nin pontoserebellar köşe tümörleri gibi, ekstra-aksiyal intrakraniyal patolojilerin ayrıcı tanısında sınırlı da olsa katkısı olabileceği düşünüldü.

Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance İmaging Findings Of Mass Lesions Of The Pontocerebellar Angle

Kızılay A., Karakaş H.M., Fırat Y., Fırat A.K., Kahraman B., Altınok T.

Objectives: The differential diagnosis of mass lesions of the pontocerebellar angle is not always possible by conventional magnetic resonance imaging (MRI). In this study, we investigated the role of dynamic contrast-enhanced MRI in the differential diagnosis of acoustic neurinoma, meningioma, and paraganglioma. Patients and Methods: Twelve patients (8 females, 4 males; mean age 47.5 years; range 8 to 71 years) whose diagnoses were acoustic neurinoma (n=3), paraganglioma (n=5), and meningioma (n=4) were evaluated by simultaneous conventional and dynamic contrast-enhanced MRI. Prior to postcontrast T1-weighted images, dynamic MRI was obtained. On these images, maximum contrast enhancement (Cmax) and time to peak enhancement (Tmax) were calculated at 15 different time points. Time-signal intensity curve patterns of the lesions were compared. Results: According to the four main time-signal intensity curve patterns described in the literature, acoustic neurinomas, meningiomas, and paragangliomas exhibited type C, type A-B, and type A curve patterns, respectively. Conclusion: Our results suggest that dynamic contrast MRI may have an additional but limited role in the differential diagnosis of extra-axial intracranial tumors such as those of the pontocerebellar angle.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(4):217-223

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale