Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Programlanabilir İşitme Cihazlarında Farklı Formüllerin Gürültüde KonuşmayıAyırt Etme Üzerine Etkileri
 

Programlanabilir İşitme Cihazlarında Farklı Formüllerin Gürültüde KonuşmayıAyırt Etme Üzerine Etkileri

Aksoy S., Dündar S.E.

Amaç: Bu çalışmada programlanabilir işitme cihaz-larında kullanılan üç farklı kazanç formülünün gürültüde konuşmayı ayırt etme üzerindeki etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, iki taraflı simetrik sensorinöral işitme kaybı bulunan 17 işitme engelli hasta (9 erkek, 8 kadın; ort. yaş 28; dağılım 15-45) alındı. Konuşmayı ayırt etme testleri, programlanabilir işitme cihazlarında NAL (National Acoustic Laboratories), POGO (Prescription of Gain/Output) ve Berger kazanç formüllerine dayalı olarak değişik sinyal/gürültü (S/G) oranlarında (+5, 0, -5 dB) yapıldı. Bulgular: Sinyal/gürültü oranı +5 dB iken, NAL ve Berger kazanç formülleri ile elde edilen konuşmayı ayırt etme skorları benzer bulundu; iki formülle de skorlar POGO formülünden anlamlı derecede yüksekti (p=0.017). Sinyal/gürültü oranı 0 dB’de ise, skorlar anlamlı farklılık gösterdi; en yüksek skor NAL formülü ile elde edilirken, bunu Berger ve POGO formülleri izledi (p=0.017). Sinyal/gürültü oranı -5 dB iken, NAL ve Berger formülleriyle benzer skorlar elde edilirken, yine en düşük skor POGO formülüyle elde edildi (p=0.017). Sonuç: Farklı kazanç formülleriyle elde edilen konuşmayı ayırt etme skorları anlamlı farklılıklar göstermektedir.

The Effect Of Fitting Formulas İn Programmable Hearing Aids On Speech Discrimination İn Noise

Aksoy S., Dündar S.E.

Objectives: This study was performed to compare three fitting formulas for programmable hearing aids in noisy environments using speech discrimination tests. Patients and Methods: The study included 17 hearing impaired subjects (9 males, 8 females; mean age 28 years; range 15 to 45 years) with bilateral symmetrical sensorineural hearing loss. Speech discrimination tests were carried out at various signal-to-noise ratios (SNR) at +5, 0, -5 dB, based on the NAL (National Acoustic Laboratories), POGO (Prescription of Gain/Output), and Berger fitting formulas with programmable hearing aids. Results: When the SNR was +5 dB, speech discrimination scores of NAL and Berger were similar. Both had significantly better scores than POGO (p=0.017). When the SNR was 0 dB, speech discrimination scores differed significantly between the three formulas, with NAL having the best score, and Berger having a better score than POGO (p=0.017). When the SNR was -5 dB, the scores were similar between NAL and Berger. Both had significantly higher scores than POGO (p=0.017). Conclusion: Our results show that there are significant differences in terms of speech discrimination scores among the fitting formulas.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(5):278-282

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale