Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Nazal Septal Cerrahi Sonrasında Nazal Tampon Kullanımı Konusunda KBB Hekimlerinin Yaklaşımı
 

Nazal Septal Cerrahi Sonrasında Nazal Tampon Kullanımı Konusunda KBB Hekimlerinin Yaklaşımı

Erkan A.N., Çakmak Ö.

Amaç: KBB hekimleri arasında nazal septal cerrahi sonrasında nazal tampon kullanımı araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Burun ameliyatlarında nazal tampon kullanımını araştırmak için 11 sorudan oluşan bir anket formu hazırlandı. Anket, 4 Kasım 2006 tarihinde Adana’da yapılan Başkent KBB Günleri ve Çukurova KBB Derneği Toplantısı’nda katılımcı hekimlere dağıtıldı. Toplantılar sonunda anket formları toplanarak değerlendirildi. Yetmiş iki hekimin (13 kadın, 59 erkek; ort. yaş 39; dağılım 26-64) anketi yanıtladığı görüldü. Bulgular: Burun ameliyatlarından sonra nazal tampon kullanan hekim sayısı 61 (%84.7), sütürasyon yapan hekim sayısı 11 (%15.3) olarak bulundu. En sık tampon kullanım nedeni septal hematom ve ödemi önlemek (%63.9) olarak bildirildi. Nazal tamponun kalış süresini hekimlerin çoğunluğu (%60.5) iki gün olarak bildirdi. Hekimlerin hepsi nazal tampon kullanılan hastalara antibiyotik tedavisi verirken, %.98.3’ü ağrı kesici de verdiğini belirtti. Hekimlerin %62.2’si ayrıca antihistaminik verdiğini bildirdi. Nazal tampon çıkarılırken ağrıyı önlemek amacıyla ilaç tedavisi veren hekim oranı %13.2 (n=8) idi. Tampon çıkarılırken en sık karşılaşılan sorun %54 oranıyla ağrı idi. Sonuç: Nazal tampon kullanımında cerrahın deneyimleri ve tercihleri ön plana çıkmaktadır.

Attitudes Among ENT Surgeons Towards The Use Of Nasal Tamponade After Nasal Septal Surgery

Erkan A.N., Çakmak Ö.

Objectives: We investigated the use of nasal tamponade after nasal septal surgery among ENT surgeons. Materials and Methods: An 11-item questionnaire was prepared to investigate the use of nasal tamponade in nasal operations and administered to participating physicians at a meeting held in Adana, Turkey, on November 4, 2006, titled "Başkent ENT Days and Çukurova ENT Association Meeting". During the meeting 72 surgeons (13 females, 59 males; mean age 39 years; range 26 to 64 years) responded to the questionnaire. Results: Findings showed that 61 surgeons (84.7%) used nasal tamponade after nasal operations, while 11 surgeons (15.3%) preferred suturing. The most common reason for tampon use was to prevent septal hematoma and edema (63.9%). Most of the surgeons (60.5%) used nasal tamponade for two days. While all the participants used antibiotic treatment along with nasal tamponade, 98.3% also prescribed an analgesic, and 62.2% prescribed an antihistaminic. At the time of removing the nasal tampon, 13.2% (n=8) of the surgeons used a drug to prevent pain. The most common problem encountered during removal was pain (54%). Conclusion: The use of nasal tamponade depends on the experience and preference of surgeons.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(6):301-306

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale