Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Yüzücülerde Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo
 

Yüzücülerde Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo

Sennaroğlu L., Aksoy S.

Amaç: Bu çalışmada yüzme ile benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) arasındaki ilişki değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu ileriye dönük çalışma, aktif olarak iki yıldan fazla yüzme sporu ile ilgilenen 30 bireyden (15 kadın, 15 erkek, ort. yaş 15.6; dağılım 11-23) oluşan bir yüzücü grubu ile yürütüldü. Kontrol grubu, herhangi bir kulak ve vertigo yakınması olmayan 20 bireyden (9 kadın, 11 erkek, ort. yaş 15.4; dağılım 11-21) oluşturuldu. Tüm yüzücülerde ve kontrol grubunda BPPV’yi açığa çıkarmak için Dix-Hallpike manevrası kullanıldı. Bulgular: Dört yüzücüde (%13) BPPV’nin karakteristik özellikleri gözlendi; bunların üçünde tek taraflı, birinde iki taraflı tutulum vardı. İlginç bir şekilde, bu hastaların hiçbirinde yüzme sırasında vertigo oluşmamıştı. Tüm bireylerde nistagmus karakteristikleri tipik olarak posterior semisirküler kanal BPPV’sine uymaktaydı. Kontrol grubundaki hiçbir bireyde BPPV semptomlarına ya da bulgularına rastlanmadı. Dört yüzücüye BPPV tedavisi için Epley manevrası uygulandı ve bir ay sonra tüm yüzücülerde vertigo kayboldu. Yüzme ile BPPV arasında yüzme sıklığı ve süresi açısından herhangi bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Yüzme, BPPV için etyolojik faktörlerinden biri olabilir. Muhtemelen, yüzme sırasındaki ani baş hareketleri, otokonianın makuladaki yerinden ayrılıp, semisirküler kanala girmesine neden olmaktadır.

Benign Paroxysmal Positional Vertigo İn Swimmers

Sennaroğlu L., Aksoy S.

Objectives: This study was designed to evaluate the relationship between swimming and benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). Patients and Methods: This prospective study was comprised of 30 subjects (15 females, 15 males, mean age 15.6 years; range 11 to 23 years) who had been swimming regularly for at least two years. Twenty subjects (9 females, 11 males; mean age 15.4 years; range 11 to 21 years) with no vertigo and ear complaints comprised the control group. The Dix-Hallpike maneuver was used in all the swimmers and controls to diagnose BPPV. Results: Four swimmers (13%) exhibited characteristic findings of BPPV, being unilateral in three, and bilateral in one. Interestingly, no swimmer experienced vertigo during swimming. The characteristics of nystagmus were typical of posterior semicircular canal BPPV in all cases. None of the subjects in the control group exhibited symptoms or findings of BPPV. Patients with BPPV underwent the Epley maneuver for therapy. All were free of vertigo after one month. There was no relationship between swimming and BPPV with respect to the frequency and duration of swimming. Conclusion: Swimming may be one of the etiological factors of BPPV. It appears that rapid head movements during swimming cause otoconia to be dislodged from the macula and enter the semicircular canals.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(6):307-310

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale