Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2007 » Baş-Boyun Bölgesi Yassı Hücreli Karsinomların Tedavi Öncesi Değerlendirilmesinde PET MRG’den Üstün Müdür?
 

Baş-Boyun Bölgesi Yassı Hücreli Karsinomların Tedavi Öncesi Değerlendirilmesinde PET MRG’den Üstün Müdür?

Ural A., Minovi A., Hertel A., Hofmann E., Draf W., Bockmuehl U.

Amaç: Bu çalışmada, yassı hücreli baş-boyun karsinomlarının tedavi öncesi değerlendirilmesinde pozitron emisyon tomografisi (PET) ve manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya baş-boyun bölgesi yassı hücreli karsinomu olan 34 ardışık hasta (27 erkek, 7 kadın; ort. yaş 61; dağılım 42-82) alındı. Tüm hastalar tedavi öncesinde tüm vücut [18F]florodeoksiglukoz (FDG)-PET ve MRG görüntülemesi ile değerlendirildi. Tüm hastaların tanıları endoskopik biyopsi örneklerinin histopatolojik değerlendirilmesi ile doğrulandı. Bulgular: Primer tümörlerin yerleşimleri şöyleydi: orofarenks (n=15, %44), larenks (n=10, %29), hipofarenks (n=8, %24), nazofarenks (n=1, %3). Yirmi hastada (%59) cerrahi tedavi uygulandı; bu hastalara 23 boyun diseksiyonu yapıldı. On dört hastada (%41) radyoterapi uygulandı. Her iki görüntüleme yöntemi de 33 hastada (%97) primer tümörü doğru olarak saptayabildi. Ayrıca, PET yardımıyla iki hastada (%6) akciğer ve iliyak kemikte uzak metastazlar saptandı; bunların hepsi biyopsi sonuçlarıyla doğrulandı. Boyun diseksiyonlarının yedisinde (%30) lenf nodu metastazı vardı. Lenf nodu tutulumunun gösterilmesinde duyarlılık ve özgüllük oranları PET için sırasıyla %100 ve %87.5, MRG için %85.7 ve %87.5 bulundu. Sonuç: Nodal hastalığın ve uzak metastazların saptanmasında PET MRG’den daha üstün görünmesine rağmen, bu yöntemi baş-boyun kanserlerinin tedavi öncesi değerlendirilmesinde esas araç olarak önermek sınırlı kullanımı ve yüksek maliyeti nedeniyle erkendir.

Is PET Superior To MRI İn The Pretherapeutic Evaluation Of Head And Neck Squamous Cell Carcinoma?

Ural A., Minovi A., Hertel A., Hofmann E., Draf W., Bockmuehl U.

Objectives: This study was designed to compare the effectiveness of positron emission tomography (PET) and magnetic resonance imaging (MRI) in the pretherapeutic staging of squamous cell carcinoma (SCC) of the head and neck. Patients and Methods: The study included 34 consecutive patients (27 males, 7 females; mean age 61 years; range 42 to 82 years) with SCC of the head and neck. All the patients underwent whole body [18F]fluorodeoxyglucose (FDG)-PET and MRI scans for pretherapeutic evaluation. Diagnoses were confirmed by histopathologic examination of endoscopic biopsy specimens. Results: The sites of the primary tumors were the oropharynx (n=15, 44%), larynx (n=10, 29%), hypopharynx (n=8, 24%), and nasopharynx (n=1, 3%). Surgery was the treatment of choice in 20 patients (59%), including 23 neck dissections. Fourteen patients (41%) were treated with radiochemotherapy. Both PET and MRI were able to detect the primary tumor in 33 cases (97%). In two patients (6%), PET was able to detect distant metastases in the lung and iliac bone, all of which were confirmed by biopsies. Seven neck specimens (30%) showed lymph node metastasis. Sensitivity and specificity rates for detection of lymph node metastasis were 100% and 87.5% for PET, and 85.7% and 87.5% for MRI, respectively. Conclusion: Although PET seems to be superior to MRI in detecting nodal disease and distant metastases, it is still early to recommend it as a primary tool for pretherapeutic evaluation of head and neck cancers due to its limited availability and higher cost.

KBB İhtisas Dergisi 2007;17(6):324-328

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale