2008

1. Baş-Boyun Paragangliomları
Head And Neck Paragangliomas
2. Total Larenjektomi Sonrası Farengokutanöz Fistül: Sıklığı, Etkileyen Faktörler Ve Tedavi Yaklaşımı
Pharyngocutaneous Fistula After Total Laryngectomy: İncidence, Predisposing Factors, And Treatment
3. Fonksiyonel Ve Selektif Boyun Diseksiyonu Sonrası Internal Juguler Ven Trombozu
Internal Jugular Vein Thrombosis Following Functional And Selective Neck Dissections
4. LarenksKarsinomuNedeniyleTekBaşına LazerMikrocrrhs VeyaBeraberindeAdjuvan Radyo.Uyg. Olgu. UzunDönemYaşamKalitesiDeğer.
Long-Term Quality Of Life Evaluation After Laser Microsurgery With Or Without Adjuvant RadiotherapyForLaryngealCarcinoma
5. SerbestFibulaOsteosptktn Flep İleMandibl Rekonstrksynndn SonraVericiSahadaSınıf III B Vasküler AnomlyeBağlıSekel:Olg.S.
DonorSiteSequelaOfClass IIIB VascularAnomaly FollowingReconstrctn OfThe MandibleWithFreeOsteosep.FibulaFlap:ACaseReport
6. Nazo-Oftalmik Miyazis: Olgu Sunumu
A Case Of Naso-Ophthalmic Myiasis
7. İki Yıllık Takipte Kliniğinde Ve Boyutunda Değişiklik Saptanmayan Dev Retrofarengeal Lipom: Olgu Sunumu
A GiantRetropharyngealLipomaShowing NoChange İnClinical PresentationAnd SizeWithin ATwo-YearFollow-Up:ACaseReport
8. Tekrarlayan Reaktif Lenfadenopatili Bir Olguda Castleman Hastalığı
Castleman’s Disease İn A Patient With Recurrent Reactive Lymphadenopathy
9. Nazal Kemikte Kavernöz Hemanjiyom: Kıkırdak Grefti İle Rekonstrüksiyon
Cavernous Hemangioma Of The Nasal Bone: Reconstruction With Cartilage Graft
10. Tiroid Papiller Karsinomunun Kapsüllü Folliküler Varyantında Cerrahi Yaklaşım: Üç Olgu Sunumu
Surgical Approach To Encapsulated Follicular Variant Of Papillary Thyroid Carcinoma: A Report Of Three Cases
11. Puberfoni Hastalarında Tedavi Şeması
Treatment Algorithm For Patients With Puberphonia
12. Tiroid Kitleleri: 131 Olgunun Değerlendirilmesi
Thyroid Masses: An Analysis Of 131 Cases
13. Maksiller Sinüs Tutulumu Gösteren İnvaziv Meningiom
A Case Of Invasive Meningioma Involving The Maxillary Sinus
14. Tiroid Kitlelerinde Klinik Bulgular Ve Uyguladığımız Tedavi Yöntemleri
Clinical Signs And Management Strategies İn Thyroid Masses
15. Retrofarengeal Apse: 10 Olgunun Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Retropharyngeal Abscesses: A Retrospective Analysis Of 10 Patients
16. Nazal Polipoziste Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Etkinliği
The Effectiveness Of Endoscopic Sinus Surgery İn Nasal Polyposis
17. Karotis Cisim Tümörünü Taklit Eden Vasküler Leyomiyom
Vascular Leiomyoma Mimicking A Carotid Body Tumor
18. Ergen Bir Hastada Larengeal Adenoid Kistik Karsinom
Laryngeal Adenoid Cystic Carcinoma In An Adolescent
19. Lingual Tonsil Hipertrofisinde Mikrodebrider Kullanımı
Management Of Lingual Tonsillar Hypertrophy Using Microdebrider
20. Yetişkinlerde Kistik Higroma Kolli: Biri Atipik Yerleşimli Olan İki Olgu
Cystic Hygroma Colli In Adults: A Report Of Two Cases, One With Atypical Location
21. Konka Bullozanın Nazal Patolojilerdeki Rolü
The Role Of Concha Bullosa İn Nasal Pathologies
22. Meningosel İle Komplike Ön Kafa Tabanı Anjiyomatozisi İçin Transnazal Endoskopik Yaklaşım
Transnasal Endoscopic Approach For Anterior Skull Base Angiomatosis Complicated By A Meningocele
23. Nöraljiye Yol Açan Büyük Oksipital Sinir Schwannoması: Olgu Sunumu
A Case Of Greater Occipital Nerve Schwannoma Causing Neuralgia
24. Larenkse Yayılan Nüks Tiroid Papiller Karsinomuna Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu
Surgical Approach To Recurrent Papillary Thyroid Carcinoma İnvolving The Larynx: A Case Report
25. Horlama Nedeni Olabilecek Bir Anomali: İnternal Karotis Arterin Iki Taraflı Kıvrılması
A Possible Cause Of Snoring: Bilateral Tortuosity Of The İnternal Carotid Artery
26. Submandibuler Bezde Birlikte Bulunan Aktinomikoz Ve Taş
Coexistence Of Actinomycosis And Sialolithiasis In The Submandibular Gland
27. Yaşlı Bir Hastada Lingual Kistik Lenfanjiyom
Lingual Cystic Lymphangioma In An Elderly Patient
28. Nazofarenks Anjiyofibromlarında Tedavi Yaklaşımları
Treatment Modalities Of Nasopharyngeal Angiofibroma
29. Klippel-Feil Sendromlu Bir Çocukta Odyolojik Değerlendirme
Audiological Evaluation Of A Child With Klippel-Feil Syndrome
30. Baş-Boyun Kanserli Hastaya Tanının Söylenmesi
Disclosure Of The Diagnosis To The Patient With Head And Neck Cancer
31. Boğaz Gargarası Ile Yapılan Hızlı Antijen Testinin Grup A Beta-Hemolitik Streptokokları Saptamadaki Etkinliği
Effectiveness Of Rapid Antigen Test With Throat Gargle In Detecting Group A Beta-Hemolytic Streptococci
32. Larenks Kanserlerinde Tümör Yerleşimine Göre Invazyon Derinliği Ve Tümör Çapının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Depth Of İnvasion And Tumor Diameter İn Relation To Tumor Localization İn Laryngeal Cancer
33. SuprakrikoidParsiyelLarenjektomidenSonraKrikohiyoidopeksiRüptürüŞüphesiVeBilg. Tom. Bu Komplikasyonu Dışlamadaki Değeri
SuspicionOfCricohyoidopexyLine RuptureAfterSupracricoid PartialLaryn.AndTheValue OfCom.Tom.To ExcludeThisComplication
34. Mikrocerrahi Uygulanmayan Kulak Replantasyonu: Olgu Sunumu
Replantation Of The Ear Without Microvascular Anastomosis: A Case Report
35. Ekzoftalmusun Nadir Bir Nedeni: Semento-Ossifiye Fibroma
A Rare Cause Of Exophthalmos: Cemento-Ossifying Fibroma
36. Ağız Yanması Sendromu
Burning Mouth Syndrome
37. Tip 2 Diyabetli Hastalarda İşitsel Fonksiyon Bozukluklarının Erken Dönemde Değerlendirilmesi
Early Evaluation Of Auditory Dysfunction İn Patients With Type 2 Diabetes Mellitus
38. Baş-Boyun Kitlelerinde Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri
Utility Of Fine-Needle Aspiration Biopsy İn Head And Neck Masses
39. Sigara Içme Ile Nazal Polipozis Arasındaki Ilişki
The Relationship Between Smoking And Nasal Polyposis
40. Larenks Kanserlerinde Prognostik Faktörler
Prognostic Factors İn Larynx Cancers
41. KonyaYöresindeYaşayan Perennial AlerjikRinitliHastalarda EpidemiyolojikÖzellikler, AlerjenDağılımıVe Semptom Ciddiyeti
Epidemi.Characteristics,Distri.OfAllergens,AndSymptomSeverity İn PatientsWithPerennialAller.Rhin,LivingİnKonyaRegion
42. Menopoz Öncesinde Selim Tiroid Nodülleri Için Uygulanan Levotiroksin Supresyon Tedavisinin Kemik Metabolizmasına Etkisi
The Effect Of Levothyroxine Suppression Therapy For Benign Thyroid Nodules On Bone Metabolism İn Premenopausal Women
43. Kas Gerilimi Disfonisi Tip 1 Hastalığı Ile Yumuşak Fonasyon Indeksi Arasındaki Ilişki Ve Ses Terapisinin Etkinliği
The Relationship Between Muscle Tension Dysphonia Type 1 And Soft Phonation İndex And The Effectiveness Of Voice Therapy
44. Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçe Versiyonunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği
Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Voice Handicap Index
45. Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım
Surgical Management Of Lower Lip Cancers
46. Polipli Veya Polipsiz Kronik Rinosinüzitli Olgularda Mantar Alerjisi
Fungal Allergy İn Chronic Rhinosinusitis With Or Without Polyps
47. Çenenin Odontojenik Ve Odontojenik Olmayan Kistleri: 25 Olguda Deneyimlerimiz
Odontogenic And Nonodontogenic Jaw Cysts: Experience İn 25 Cases
48. Septoplasti Hastalarının Yaşam Kalitesi Ölçeği, Rinomanometri Ve Bilgisayarlı Tomografi Ile Değerlendirilmesi
Evaluation Of Septoplasty Patients With Health Status Scale, Rhinomanometry, And Computed Tomography
49. Çocuk Hastada Parotis Bezinin Fasyal Schwannoması
Facial Schwannoma Of The Parotid Gland In A Child
50. Larenks Ve Hipofarenks Kanserlerinde Primer Cerrahi Tedavi Sonrası Hipotiroidizm
Hypothyroidism After Primary Surgical Treatment For Laryngeal And Hypopharyngeal Cancer
51. Diş Çekimi Sonrası Gelişen İnternal Juguler Ven Tromboflebiti
Internal Jugular Venous Thrombophlebitis Secondary To Tooth Extraction
52. Koanal polipli olgularda endoskopik yaklaşım
Endoscopic approach in patients with choanal polyps
53. Alerjik Rinitli Hastalarda Ev Tozu Akarlarına Karşı Uygulanan Spesifik İmmünterapi Sonuçları
The Results Of Specific İmmunotherapy For House Dust Mites İn Patients With Allergic Rhinitis
54. Faren.Ve Palatin Tonsil Örnek.Hızlı Üreaz Testi Ve İmmünhistokimyasal Analiz Yönte.Helicobacter Pylori Varlığının Araş.
Investi.OfHelicobac.Pylori Colonization İn Pharyngeal&Palatine Tonsils With Rapid Urease Test And İmmu.Histochemi.Anal.
55. Alt Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Radyofrekans Tekniğinin Etkinliği
The Efficacy Of Radiofrequency Ablation Technique İn Patients With İnferior Turbinate Hypertrophy
56. Larenjektomili bir hastada trakeo-innominat arter fistülü
Tracheo-innominate artery fistula in a laryngectomized patient
57. Tonsil biyopsisine bağlı gelişen internal karotis arter psödoanevrizması: Endovasküler kaplı stent ile onarım
Pseudoaneurysm of the internal carotid artery following a tonsil biopsy: endovascular repair with covered stent
58. Larenks kitleleri olarak kendini gösteren Rosai-Dorfman hastalığı
Rosai-Dorfman disease presenting as laryngeal masses
59. Gizli parotis apsesine bağlı fasyal paralizi
Facial paralysis due to an occult parotid abscess
60. İzole tek taraflı hipoglossal sinir ve vokal kord paralizisi ile ortaya çıkan Chiari tip I malformasyonu
Type I Chiari malformation presenting with isolated unilateral hypoglossal nerve and vocal cord paralysis
61. Ağır Sigara İçici Yaşlı Hastaların Baş-Boyun Rekonstrüksiyonunda Serbest Osteoseptokutan Flep Uygulamaları
Reconstruction Of The Head And Neck With Free Osteoseptocutaneous Flap İn Elderly Heavy Smokers
62. Endoskopik adenoidektomi
Endoscopic adenoidectomy
63. Alt konkanın mikrodebrider ile redüksiyonu
Reduction of the inferior turbinates with a microdebrider
64. Larenks,OrohipofarenksVe OralKaviteYassıHücreliKarsinmlrndLenf NoduBoyutu İle MetastazVeEkstrakapsülerYaylmArsndkiİlişki
TheRelatnshpBetwnLymphNodeSizeAndMetastssAndExtrcpslrSpreadİnSquamsCellCarcinmOfTheLrynx,Orohypphrynx,AndOralCavity
65. Nazal Poliplerde Flutikazon Propiyonatın Burun Damlası Ve Sprey Uygulamalarının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison Of The Efficacy Of Nasal Drop And Nasal Spray Applications Of Fluticasone Propionate İn Nasal Polyps
66. Naproksen Sodyumun Deneysel Otitis Media Üzerine Etkisi
The Effect Of Naproxen Sodium On Experimental Otitis Media
67. Sigara Kullananlarda Yüksek Frekans İşitme Eşiklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of High Frequency Hearing Thresholds İn Smokers
68. Tonsillektomide Bipolar Koter Diseksiyon Ve Klasik Diseksiyon Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison Between Bipolar Cautery Dissection And Classic Dissection Techniques İn Tonsillectomy
69. Kronik Otit Cerrahisi Ve Timpanoplastide Dehidrate Temporal Fasya Kullanılması
Use Of Dehydrated Temporal Fascia İn Chronic Otitis Media Surgery And Tympanoplasty
70. Septoplasti Ameliyatlarında Dikiş Tekniği Ve Nazal Tampon Uygulamasının Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
The Effect Of Suturing Technique And Nasal Packing On Oxidative Stress İn Septoplasty Operations
71. Kokleovestibüler Semptomların Ön Planda Olduğu Herpetik Fasyal Paralizi: Olgu Sunumu
A Case Of Herpetic Facial Paralysis İn Which CochleovestibularSymptoms OutweighFacial NerveSymptoms
72. Parotis Bezi Mukoepidermoid Karsinomlu Bir Olgunun Tedavisi Ve İyatrojenik Fasyal Paralizinin Başarılı Onarımı
Treatment Of Mucoepidermoid Carcinoma Of The Parotid Gland And Successful Repair Of İatrogenic Facial Nerve Paralysis
73. İleri Derecede Rinofima: Olgu Sunumu
A Case Of Severe Rhinophyma
74. Maksiller Sinüste İzole Aspergillus Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
A Case Of İsolated Aspergillosis Of The Maxillary Sinus
75. Olfaktör Nöroblastomun Subfrontal Kraniofasyal Ve Midfasyal Degloving Yaklaşımlarla Tedavisi: Olgu Sunumu
Treatment Of Olfactory Neuroblastoma Via Subfrontal And Midfacial Degloving Approaches: A Case Report

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale