Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Nazal Poliplerde Flutikazon Propiyonatın Burun Damlası Ve Sprey Uygulamalarının Etkinliğinin Karşılaştırılması
 

Nazal Poliplerde Flutikazon Propiyonatın Burun Damlası Ve Sprey Uygulamalarının Etkinliğinin Karşılaştırılması

Değer K., Keleş N., Orhan K. S., Demirel T.

Amaç: Erişkinlerdeki iki taraflı nazal polipozisin tedavisinde flutikazon propiyonatın farklı formlarının etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Randomize, çift kör, paralel gruplu bu çalışmaya iki taraflı nazal polipozis tanısı konmuş, 16 yaş ve üzeri 34 hasta alındı. Hastalar rastgele üç gruba ayrıldı: Birinci gruba flutikazon propiyonat aköz burun spreyi (FPANS) 100 µg günde iki kez; ikinci gruba flutikazon propiyonat burun damlası (FPND) 400 µg günde bir kez; üçüncü gruba FPND 400 µg günde iki kez uygulandı. Uygulama 12 hafta sürdürüldü. Her dört haftada bir toplam burun hacmi akustik rinometre ile ve polip boyutu 4-mm rijit endoskopla ölçüldü. Klinik semptom skorları haftada bir değerlendirildi. Bulgular: Ortalama nazal polip skoru tüm gruplarda anlamlı düşüş gösterdi (p<0.005). Sprey uygulaması toplam burun hacminde anlamlı artışa yol açmadı. Günde bir kez uygulanan burun damlasıyla toplam burun hacminde sadece tedavi sonunda anlamlı artış görülürken, günde iki kez uygulamada 4, 8 ve 12. haftalarda gözlenen artışlar hem başlangıç değerine hem de diğer iki grup değerlerine göre anlamlıydı (p<0.005). Burun tıkanıklığı ve rinit semptom skorlarında tüm gruplarda anlamlı düzelme elde edildi (p<0.05); ancak, başlangıca göre en yüksek fark günde iki kez damla uygulamasında görüldü. Koku hissinde de anlamlı düzelme sadece bu grupta elde edildi (p<0.05). Tedavi sonundaki burun rahatsızlığı skoru grupların hiçbirinde başlangıçtaki değerden anlamlı üstünlük göstermedi. Sonuç: Toplam burun hacminin artması, nazal polip büyüklüğünün azaltılması ve koku hissi ve burun tıkanıklığının iyileşmesinde en yüksek etkinliği, günde iki kez uygulanan flutikazon propiyonat burun damlası gösterdi.

Comparison Of The Efficacy Of Nasal Drop And Nasal Spray Applications Of Fluticasone Propionate İn Nasal Polyps

Değer K., Keleş N., Orhan K. S., Demirel T.

Objectives: We assessed the efficacy of different forms of fluticasone propionate in the treatment of bilateral nasal polyposis in adult patients. Patients and Methods: This double-blind, randomized, parallel group study included 34 patients, aged 16 years or over, with a diagnosis of bilateral nasal polyposis. The patients were randomized to three groups to receive fluticasone propionate in the form of aqueous nasal spray 100 µg twice daily, or nasal drop preparation 400 µg once or twice daily for 12 weeks. Once every four weeks, nasal volumes were measured by acoustic rhinometry and polyp size was assessed by a 4-mm rigid endoscope. Clinical symptom scores were assessed once a week. Results: The mean nasal polyp scores decreased significantly in all the groups (p<0.005). Total nasal volume did not improve significantly with the nasal spray. Although single daily nasal drop application increased total nasal volume significantly only at the end of treatment (p<0.05), increases with twice daily application were significant at 4, 8, and 12 weeks, compared to the baseline values and corresponding values of the other two groups (p<0.005). Nasal blockage and rhinitis symptom scores improved in all the groups (p<0.05), but the difference from the baseline was highest with twice daily nasal drop application. Smelling showed a significant improvement only with twice daily nasal drop application (p<0.05). In none of the groups did nasal discomfort scores differ significantly from the baseline at the end of treatment. Conclusion: Nasal drop preparation of fluticasone propionate given twice daily showed the highest efficacy in increasing total nasal volume, decreasing nasal polyp size, and improving smelling and nasal blockage.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):1-16

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale