Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Naproksen Sodyumun Deneysel Otitis Media Üzerine Etkisi
 

Naproksen Sodyumun Deneysel Otitis Media Üzerine Etkisi

Kayhan F. T., Algün Z.

Amaç: Naproksen sodyumun kobay (guinea pig) kulağında propilen glikol ile oluşturulan otitis media üzerine etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Yirmi kobay eşit sayıda olmak üzere çalışma ve kontrol gruplarına rastgele ayrıldı. Çalışma grubunda her iki kulağa, kontrol grubunda ise sol kulaklara tek toz, %60’lık 0.2 ml propilen glikol uygulandı. Kontrol grubundaki sağ kulaklara ise aynı dozda salin solüsyonu uygulandı. Propilen glikol uygulamasından sonra çalışma grubuna oral naproksen sodyum, günde 5 mg/kg dozunda 15 gün verildi. Kontrol grubundaki kulaklara tedavi uygulanmadı. Dört hafta sonra hayvanların yaşamı anesteziyle sonlandırıldı. Otoskopik muayene yapıldı ve temporal kemikler histolojik olarak ışık mikroskobunda incelenmek üzere çıkarıldı. Bulgular: Her iki gruptan dokuzar kobay dört hafta boyunca yaşadı. Kontrol grubunda salin solüsyonu uygulanan sağ kulakların hepsi normal bulunurken, propilen glikol uygulanan sol kulakların altısında otitis media ve enflamatuvar değişiklikler gözlendi. Naproksen sodyum ile tedavi gören çalışma grubunda ise 14 kulakta otitis media ve timpanik membran perforasyonu vardı. Bunların üçünde pürülan, 11’inde seröz efüzyon saptandı. Bu kulaklarda ayrıca epitel hiperplazisi (n=10), keratinize epitel ve kolesteatom oluşumu (n=4) izlendi. Sonuç: Bulgularımız, uygulanan dozdaki sistemik naproksen sodyum tedavisinin enflamasyon ve otitis media gelişimini önleyici etkisi olmadığını göstermektedir.

The Effect Of Naproxen Sodium On Experimental Otitis Media

Kayhan F. T., Algün Z.

Objectives: We evaluated the effect of naproxen sodium on propylene glycol-induced otitis media in guinea pig ears. Materials and Methods: Twenty adult guinea pigs were randomized to the study and control groups equal in number. A single dose of propylene glycol (0.2 ml, 60%) was applied to the left ears of the control group and to both ears of the study group. Saline solution was applied to the right ears of the control group. After propylene glycol application, the study group received naproxen sodium (oral, 10 mg/kg daily) for 15 days, whereas the control ears were left untreated. At the end of four weeks, the animals were decapitated under anesthesia. Otoscopic examination was performed and temporal bones were removed for histologic examination under light microscopy. Results: Nine animals were alive in each group at the end of four weeks. In the control group, all the right ears receiving saline solution were normal, whereas otitis media and inflammatory changes were observed in six of the left ears receiving propylene glycol. In the study animals treated with naproxen sodium, otitis media and tympanic membrane perforation were seen in 14 ears. Of these, three ears had purulent, 11 ears had serous effusion. Epithelial hyperplasia (n=10), keratinizing epithelium and cholesteatoma formation (n=4) were also observed. Conclusion: Our results suggest that the administered dose of systemic naproxen sodium has no inhibitory effect on the development of inflammation and otitis media.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):14-18

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale