Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Tonsillektomide Bipolar Koter Diseksiyon Ve Klasik Diseksiyon Tekniklerinin Karşılaştırılması
 

Tonsillektomide Bipolar Koter Diseksiyon Ve Klasik Diseksiyon Tekniklerinin Karşılaştırılması

Yalçıner G., Kutluhan A., Bozdemir K., Yurttaş V., Berçin S.

Amaç: Çocuk hastalarda bipolar koter diseksiyon ve klasik diseksiyonla yapılan tonsillektomi sonuçları karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Tonsillektomi planlanan 201 çocuk hasta rastgele iki gruba ayrıldı. Doksan beş hastaya (62 erkek, 33 kız; ort. yaş 7±3) bipolar koter tonsillektomi yapılırken, 106 hastaya (58 erkek 48 kız; ort. yaş 8±3) klasik diseksiyon tonsillektomi uygulandı. İki grupta, tonsillektomi sırasında kanama miktarı, ameliyat süresi, tonsil volümleri, primer ve sekonder kanama, ameliyat sonrası 1. saat ve 10. gündeki ağrı şiddetleri ve ilk katı gıda alım günleri karşılaştırıldı. Bulgular: Koter tonsillektomi grubunda ortalama ameliyat süresi, ameliyat sırasındaki kanama miktarı ve ameliyat sonrası 1. saatte ölçülen ağrı skoru anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Ancak, koter tonsillektomi grubunda 10. günde ortalama ağrı skoru anlamlı derecede yüksekti (p<0.001); bu durum ilk katı gıda alımını da anlamlı derecede geciktirdi (p<0.001). İki grup arasında tonsillerin volümü ve ameliyat sonrası 3. saatte soğuk sıvı gıda alımına başlanması açısından fark saptanmadı (p>0.05). İki grupta da birer hastada ameliyat sonrası geç kanama nedeniyle genel anestezi altında kanama kontrolü yapıldı. Sonuç: Tonsillektomi yapılacak çocuklarda her iki yöntemin avantaj ve dezavantajlarının hasta seçiminde göz önüne alınması gerektiği sonucuna varıldı.

Comparison Between Bipolar Cautery Dissection And Classic Dissection Techniques İn Tonsillectomy

Yalçıner G., Kutluhan A., Bozdemir K., Yurttaş V., Berçin S.

Objectives: We compared the results of tonsillectomy performed by classical dissection and bipolar cautery dissection in pediatric patients. Patients and Methods: A total of 201 pediatric patients were randomly assigned to two tonsillectomy groups. Ninety-five patients (62 boys, 33 girls; mean age 7±3 years) underwent bipolar cautery tonsillectomy, and 106 patients (58 boys, 48 girls; mean age 8±3 years) underwent classical dissection tonsillectomy. Patients were compared with respect to bleeding during tonsillectomy, operation time, tonsil volumes, primary and secondary bleeding, severity of pain at the first hour and on the tenth day, and time to first solid food intake. Results: With bipolar cautery tonsillectomy, the mean operation time, amount of perioperative bleeding, and pain score at the first hour were significantly lower (p<0.001). However, the mean pain score on the tenth day was significantly higher with cautery tonsillectomy, which significantly prolonged initiation of solid food intake (p<0.001). There were no significant differences between the two groups with respect to tonsil volumes and initiation of cold fluid nutrition at the third postoperative hour (p>0.05). In the late postoperative period, one patient in each group required intervention under general anesthesia to control bleeding. Conclusion: Merits and demerits of both techniques should be taken into consideration for appropriate patient selection for the two tonsillectomy methods. Key Words: Child; electrocoagulation; hemorrhage/etiology; pain, postoperative; tonsillectomy/methods.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):24-30

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale