Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Parotis Bezi Mukoepidermoid Karsinomlu Bir Olgunun Tedavisi Ve İyatrojenik Fasyal Paralizinin Başarılı Onarımı
 

Parotis Bezi Mukoepidermoid Karsinomlu Bir Olgunun Tedavisi Ve İyatrojenik Fasyal Paralizinin Başarılı Onarımı

Kutluhan A., Yuca K., Yakut F., Yurttaş V., Kösem M.

Sağ parotiste kitle nedeniyle bir başka merkezde ameliyat edilen ve ameliyata bağlı total fasyal paralizi gelişen 15 yaşında kadın hasta kliniğimize başvurdu. Eksize edilen kitlenin histopatolojik tanısı mukoepidermoid karsinom idi. Hastaya genişletilmiş total parotidektomi, aynı taraf fonksiyonel boyun diseksiyonunu takiben fasyal sinir reanimasyonu amacı ile frontal ve bukkal dallar için servikal pleksus sinir grefti, marjinalis mandibula dalı için ise ansa hipoglossi anastomozu yapıldı. Ameliyat sonrası radyoterapi uygulandı. Fasyal sinir fonksiyonları ameliyat sonrası altıncı ayda normale döndü (House-Brackmann derece II). Takip döneminde lokorejyonel nüks ya da uzak metastaz olmadı.

Treatment Of Mucoepidermoid Carcinoma Of The Parotid Gland And Successful Repair Of İatrogenic Facial Nerve Paralysis

Kutluhan A., Yuca K., Yakut F., Yurttaş V., Kösem M.

A 15-year-old female patient developed facial nerve paralysis following surgical excision of a right parotid mass at another center. The histopathologic diagnosis of the lesion was mucoepidermoid carcinoma. On admission to our clinic, she underwent extended total parotidectomy and functional neck dissection. For facial nerve reanimation, cervical plexus nerve grafting was performed for frontal and buccal branches, and ansa hypoglossi anastomosis for the marginal mandibular branch. Postoperative radiotherapy was administered. Facial nerve functions returned to normal in the postoperative sixth month (House-Brackmann grade II). No locoregional recurrence or distant metastasis occurred in the follow-up period.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):44-48

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale