Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Larenks,OrohipofarenksVe OralKaviteYassıHücreliKarsinmlrndLenf NoduBoyutu İle MetastazVeEkstrakapsülerYaylmArsndkiİlişki
 

Larenks,OrohipofarenksVe OralKaviteYassıHücreliKarsinmlrndLenf NoduBoyutu İle MetastazVeEkstrakapsülerYaylmArsndkiİlişki

Erişen L., Basut O., Coşkun H., Öztürk Ç., Kasapoğlu F., Saraydaroğlu Ö.

Amaç: Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yerleşimli yassı hücreli karsinom nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan hastalarda, lenf nodu boyutu ile metastaz ve ekstrakapsüler yayılım (EKY) arasındaki ilişki incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yerleşimli yassı hücreli karsinom nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan ve klinik ve patolojik bilgilerine tam olarak ulaşılabilen 128 olgu (107 erkek, 21 kadın; ort. yaş 56±11; dağılım 26-81) geriye dönük olarak incelendi. Bu olgularda yapılan boyun diseksiyonu sayısı 200 idi. Toplam 442 metastatik lenf noduyla birlikte (139’u EKY’li), her hasta için saptanan en büyük boyuttaki 128 benign lenf nodunun en geniş aksiyal çapı ölçüldü. Lenf nodları boyun bölgelerine ve boyutlarına göre sınıflandırılarak, boyut ile metastaz ve EKY arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Metastatik ve EKY’li lenf nodları sıklıkla 11-30 mm arasında idi; en yüksek EKY ve metastaz oranı 31-60 mm boyutlarındaki lenf nodlarında görüldü. Bununla birlikte, metastatik lenf nodlarının yaklaşık %40’ı, EKY’li lenf nodlarının ise yaklaşık %25’i klinik olarak patolojik kabul edilmeyen 1-10 mm arasında idi. Sonuç: Larenks, orohipofarenks ve oral kavite yerleşimli yassı hücreli karsinomlarda, boyun lenf nodlarının boyutu lenf nodunda metastaz veya EKY açısından çoğu zaman öngördürücü değildir. Bu nedenle, sentinel lenf nodu biyopsisi gibi gizli metastazları öngören yöntemler standart hale gelene kadar, klinik N0 boyunlarda elektif boyun diseksiyonunun önemi devam etmektedir.

TheRelatnshpBetwnLymphNodeSizeAndMetastssAndExtrcpslrSpreadİnSquamsCellCarcinmOfTheLrynx,Orohypphrynx,AndOralCavity

Erişen L., Basut O., Coşkun H., Öztürk Ç., Kasapoğlu F., Saraydaroğlu Ö.

Objectives: We examined the relationship between lymph node size and metastasis and extracapsular spread (ECS) in patients who underwent neck dissection for squamous cell carcinoma of the larynx, orohypopharynx, or oral cavity. Patients and Methods: We retrospectively evaluated a total of 200 neck dissections performed in 128 patients (107 males, 21 females; mean age 56±11 years; range 26 to 81 years) with squamous cell carcinoma of the larynx, orohypopharynx, or oral cavity, and having complete clinical and pathologic data. Along with 442 metastatic lymph nodes (139 with ECS), the greatest axial diameter of the biggest benign lymph node obtained from each patient was measured. Lymph nodes were classified according to the neck zone and size and the relationship of lymph node size with metastasis and ECS was examined. Results: Lymph nodes with metastasis and ECS were often 11 to 30 mm in size and the highest rates of metastasis and ECS were seen in lymph nodes measuring 31 to 60 mm. However, approximately 40% and 25% of lymph nodes with metastasis and ECS, respectively, were in the range of 1 to 10 mm, which is not clinically accepted as pathologic. Conclusion: In larynx, orohypopharynx, and oral cavity squamous cell carcinomas, the clinical assessment of the size of neck lymph nodes is usually not a predictor for lymph node metastasis or ECS. Thus, until methods like sentinel lymph node biopsy become standard to determine occult metastasis, the importance of elective neck dissections is still valid in clinically N0 necks.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(1):7-13

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale