Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım
 

Alt Dudak Kanserlerine Cerrahi Yaklaşım

Özdem C., Özbek C., Öksüzler Ö., Ünsal Tuna E.

Amaç: Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi ve sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya primer alt dudak kanseri tanısıyla ameliyat edilen 47 hasta (7 kadın, 40 erkek; ort. yaş 53; dağılım 34-71) alındı. Beş hastaya (%10) ameliyat sonrası adjuvan radyoterapi uygulandı. Hastalar, klinik veriler, risk faktörleri, tümörün dudaktaki yerleşim yeri, bölgesel lenf nodları, klinik ve radyolojik evreleme, cerrahi tedavi ve patoloji sonuçları, lokorejyonel nüks ve prognoz açısından gözden geçirildi. Ortalama izlem süresi 60.1 ay (dağılım 6-110 ay) idi. Bulgular: Tüm hastalarda tümör yassı epitel hücreli karsinom idi. Tümörler 39 hastada (%83) iyi, yedi hastada (%15) orta, bir hastada (%2) az derecede diferansiye idi. Yirmi dokuz hastada (%61) evre 1 tümör saptandı. Hastaların 31’i T1, 14’ü T2, ikisi T3; 40’ı N0, altısı N1, biri N2 idi. Klinik olarak N0 olguların üçünde (%7), N1 olguların dördünde (%66) histopatolojik lenf nodu metastazı saptandı. Klinik olarak N2 olan hastada ekstrakapsüler uzanım vardı. Üç hastada (%6) perinöral invazyon görüldü. Lokal nüks evre 2’de bir hastada (%9), evre 3’te bir hastada (%16) görüldü. Üç hastada (%6) boyunda nüks gelişti. Evre 4’deki bir hastada tanıdan iki yıl sonra uzak metastaz gelişti. Beş hasta (%10) alt dudak kanseri nedeniyle, yedi hasta (%15) diğer nedenlerden dolayı kaybedildi. Yaşayan 35 hastanın 34’ü (%72) hastalıksızdı. Sonuç: Alt dudak kanseri tedavisinde cerrahi tedavi, çeşitli avantajlarının olması nedeniyle ilk seçenek olarak düşünülmelidir.

Surgical Management Of Lower Lip Cancers

Özdem C., Özbek C., Öksüzler Ö., Ünsal Tuna E.

Objectives: We evaluated the results of surgical treatment of lower lip cancers. Patients and Methods: The study included 47 patients (7 females, 40 males; mean age 53 years; range 34 to 71 years) who underwent surgery for primary lower lip carcinoma. Five patients received postoperative adjuvant radiotherapy. Data were reviewed on clinical features, risk factors, localization of the lesion, regional lymph node status, tumor staging, results of surgical treatment and pathological examination, locoregional recurrence, and prognosis. The mean follow-up period was 60.1 months (range 6 to 110 months). Results: Histopathologic diagnosis was squamous cell carcinoma in all cases. Tumor differentiation was good in 39 patients (83%), moderate in seven patients (15%), and poor in one patient (2%). Stage 1 tumor was seen in 29 patients (61%). T and N staging were as follows: 31 T1, 14 T2, 2 T3; 40 N0, 6 N1, and 1 N2. Histopathologically, three N0 patients (7%), four N1 patients (66%) had lymph node metastasis, and one N2 patient had extracapsular invasion. Three patients (6%) had perineural invasion. Local recurrence developed in one stage 1 patient (9%) and in one stage 2 patient (16%). Neck recurrence was seen in three patients (6%). One stage 4 patient developed distant metastasis two years after the diagnosis. Mortality occurred due to lip cancer in five patients (10%), and to other causes in seven patients (15%). Of 35 patients who survived, 34 (72%) were disease-free. Conclusion: Due to its advantages, surgery should be the treatment of choice for cancers of the lower lip of any stage.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):148-152

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale