Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Polipli Veya Polipsiz Kronik Rinosinüzitli Olgularda Mantar Alerjisi
 

Polipli Veya Polipsiz Kronik Rinosinüzitli Olgularda Mantar Alerjisi

Topal Ö., Çakmak Ö., Erbek S., Erbek S.S.

Amaç: Mantarlar, sistemik ya da lokal alerjik etki ile, kronik rinosinüzit (KRS) patogenezinde rol oynayabilirler. Bu çalışmada KRS’li olgularda mantar alerjisi yaygınlığı ve mantar alerjisinin hastalığın klinik özellikleri üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Polipli ya da polipsiz KRS tanısı konan, 18 yaş ve üzeri 127 hasta (42 kadın, 85 erkek; ort. yaş 43±12; dağılım 19-78) çalışmaya alındı. Cilt prik testi sonuçları ile saptanan mantar alerjisinin kan eozinofil ve total immünoglobülin E düzeyleri, polip varlığı, paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi skorları üzerine etkileri araştırıldı. Bulgular: Seksen beş hastada (%66.9) alerji saptandı. Polipli ve polipsiz KRS olgularında alerji oranları farklı değildi (p>0.05). En sık alerji saptanan antijen grubu ev tozu akarları (%62.2) idi. Alerjik KRS olgularında mantar alerjisi oranı %38.8 bulundu. Tek başına mantar alerjisi iki olguda (%1.6) saptandı. En sık saptanan alerji Aspergillus’tu, bunu Alternaria ve Penicillium takip ediyordu. Mantar alerjisi ile kan eozinofil ve total immünoglobülin E düzeyleri, polip varlığı ya da paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi skorları arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Bulgularımız KRS’li olgularda mantar alerjisi oranının yüksek olduğunu gösterdi. Mantar alerjisinin KRS klinik özellikleri ile kesin ilişkisini saptamak için kültür ve doku çalışmaları yapmak gerekmektedir.

Fungal Allergy İn Chronic Rhinosinusitis With Or Without Polyps

Topal Ö., Çakmak Ö., Erbek S., Erbek S.S.

Objectives: Fungi, by systemic or local allergic effect, may play a role in the pathogenesis of chronic rhinosinusitis (CRS). We investigated the incidence of fungal allergy in patients with CRS and its effect on the clinical characteristics of the disease. Patients and Methods: The study included 127 patients, aged 18 years or over, with CRS (42 females, 85 males; mean age 43±12 years; range 19 to 78 years). Fungal allergy was determined by skin prick test and its effect was analyzed on blood eosinophil and total immunoglobulin E levels, the presence of polyps, and paranasal sinus computed tomography scores. Results: Eighty-five patients (66.9%) were found to have allergy. The incidence of allergy did not differ between patients with and without polyps (p>0.05). House dust mites (62.2%) were the most frequent allergens. The incidence of fungal allergy was 38.8% in allergic patients. Isolated fungal allergy was detected in two patients (1.6%). The most frequent fungal allergens were Aspergillus, followed by Alternaria, and Penicillium. No association was found between fungal allergy and blood eosinophil and total immunoglobulin E levels, presence of polyps, or paranasal sinus computed tomography scores (p>0.05). Conclusion: The incidence of fungal allergy in patients with CRS was found to be high in this study. Tissue culture studies are required to determine the definitive relationship between fungal allergy and clinical features of CRS.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(3):153-156

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale