Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Baş-Boyun Kitlelerinde Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri
 

Baş-Boyun Kitlelerinde Ince Iğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri

Özlüoğlu L. N., Yılmaz İ., Çaylaklı F., Çağıcı C. A., Akdoğan V.

Amaç: Baş-boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) kullanımı ve İİAB ile histopatoloji sonuçlarının uyumu araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Baş-boyun kitlelerine yönelik eksizyon ameliyatı uygulanan 352 hastanın (168 erkek, 184 kadın; ort. yaş 44±19; dağılım 2-94) 167’sinde (%47.4) İİAB yapıldı. Histopatolojik tanı ile İİAB sonuçları kitlelerin yerleşim yerine göre dört grupta (parotis, tiroid, submandibuler bez ve boyun düzeyleri) karşılaştırıldı. Her grup için İİAB’nin özgüllük, duyarlılık, olumlu öngörü, olumsuz öngörü değerleri hesaplandı. Bulgular: İnce iğne aspirasyon biyopsisi yapılan kitlelerin 64’ü (%38.3) parotis, 29’u (%17.4) tiroid, 19’u (%11.4) düzey V, 18’i (%10.8) düzey II, 14’ü (%8.4) düzey III, dokuzu (%5.4) düzey I, yedisi (%4.2) submandibuler bez kitleleriydi. İnce iğne aspirasyon biyopsisinin patoloji ile uyumu tüm kitlelerde %71.9, parotiste %76.6, tiroitte %75.9, submandibuler bezde %57.1, boyun düzeylerinde (I-VI) %67.2 bulundu. En yüksek duyarlılık, özgüllük, olumlu öngörü, olumsuz öngörü değerleri parotiste elde edilirken (sırasıyla, %98, %93.3, %98, % 93.3), en düşük değerler submandibuler bezde elde edildi (sırasıyla, %50, %66.7, %66.7, %50). Sonuç: Baş-boyun kitlelerinde İİAB kullanımı, özellikle parotis kitlelerinde tedavinin planlanmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Utility Of Fine-Needle Aspiration Biopsy İn Head And Neck Masses

Özlüoğlu L. N., Yılmaz İ., Çaylaklı F., Çağıcı C. A., Akdoğan V.

Objectives: We investigated the utility of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) for head and neck masses, and compared FNAB results with histopathologic diagnoses. Patients and Methods: In a group of 352 patients (168 males, 184 females; mean age 44±19 years; range 2 to 94 years) who were operated on for head and neck masses, FNAB was performed in 167 patients (47.4%). The results of FNAB were compared with histopathologic diagnoses in four groups of localization: parotid, thyroid, submandibular gland, and cervical levels. Sensitivity, specificity, positive predictive and negative predictive rates of FNAB were calculated for each group. Results: There were 64 parotid (38.3%), 29 thyroid (17.4%), 19 level V (11.4%), 18 level II (10.8%), 14 level III (8.4%), 9 level I (5.4%), and 7 submandibular gland (4.2%) masses. The overall correlation of FNAB with histopathologic diagnoses was 71.9%, being 76.6% in parotid, 75.9% in thyroid, 57.1% in submandibular gland, and 67.2% in neck (levels I-VI) masses. The highest sensitivity, specificity, positive predictive and negative predictive rates were determined for parotid masses (98%, 93.3%, 98%, 93.3%, respectively), whereas the lowest rates were obtained in submandibular gland masses (50%, 66.7%, 66.7%, 50%, respectively). Conclusion: The use of FNAB for head and neck masses, in particular parotid masses, provides considerable contribution to treatment planning.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):211-215

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale