Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Larenks Kanserlerinde Prognostik Faktörler
 

Larenks Kanserlerinde Prognostik Faktörler

Akçayöz N., Akın İ., Saka C., Kuran G., Vuralkan E., Alicura S.

Amaç: Larenks kanserli hastalarda sağkalım ve nüksü etkileyen prognostik faktörler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada larenks yassı hücreli karsinomu nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 116 hasta (4 kadın, 112 erkek; ort. yaş 55±9; dağılım 35-75) değerlendirildi. Sağkalım ve nüks için olası risk faktörleri tekyönlü varyans analizi ve Cox regresyon analizi ile değerlendirildi. Ortalama takip süresi 43±25 ay idi. Bulgular: Mortalite 14 hastada görüldü; bunların dokuzu tümörle ilgili nedenlere bağlıydı. Tekyönlü varyans analizinde, sağkalımı lenfovasküler yayılım, kartilaj tutulumu, cerrahi sınırda tümör olması, ameliyat sonrası yutmaya başlama zamanı ve komplikasyon varlığının; nüksü ise yaş, ameliyat sonrası yutmaya başlama zamanı, ameliyat sonrası radyoterapi uygulanması, cerrahi sınırda tümör bulunmasının anlamlı etkilediği görüldü (p<0.05). Cox regresyon analizinde, sağkalımı ameliyat sonrası yutmaya başlama zamanı, radyoterapi, nüks ve tümör yerleşimi; nüksü ise ameliyat öncesi tümör diferansiyasyonu, trakeotomi, ameliyat öncesi ve sonrası tümör evresi, radyoterapi, kartilaj tutulumu ve cerrahi sınır pozitifliği anlamlı etkilemekteydi (p<0.05). Sonuç: Larenks kanserlerinde prognostik faktörlerin değerlendirilmesi hastaların tedavi ve takibine yol gösterebilir.

Prognostic Factors İn Larynx Cancers

Akçayöz N., Akın İ., Saka C., Kuran G., Vuralkan E., Alicura S.

Objectives: We investigated the prognostic factors affecting survival and recurrence in laryngeal cancer. Patients and Methods: The study included 116 patients (4 females, 112 males; mean age 55±9 years; range 35 to 75 years) who underwent surgery for squamous cell carcinoma of the larynx. Risk factors for survival and recurrence were analyzed using univariate analysis and Cox regression analysis. The mean follow-up period was 43±25 months. Results: Mortality occurred in 14 patients, nine of which were due to tumoral causes. In univariate analyses, lymphovascular invasion, cartilage invasion, positive surgical margins, postoperative deglutition time, and complications had a significant effect on survival, while recurrence was influenced by age, postoperative deglutition time, postoperative radiotherapy, and positive surgical margins (p<0.05). Cox regression analyses showed that postoperative deglutition time, radiotherapy, recurrence, and tumor localization significantly affected survival, and preoperative differentiation, tracheotomy, pre- and postoperative tumor stage, radiotherapy, cartilage invasion, and positive surgical margins were significant prognostic factors for recurrence (p<0.05). Conclusion: Evaluation of the prognostic factors in larynx cancer may serve as a guide to treatment and follow-up.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):221-226

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale