Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » KonyaYöresindeYaşayan Perennial AlerjikRinitliHastalarda EpidemiyolojikÖzellikler, AlerjenDağılımıVe Semptom Ciddiyeti
 

KonyaYöresindeYaşayan Perennial AlerjikRinitliHastalarda EpidemiyolojikÖzellikler, AlerjenDağılımıVe Semptom Ciddiyeti

Topal Ö., Çakmak Ö., Erbek S., Erbek S.S.

Amaç: Bu çalışmada Konya yöresinde yaşayan perennial alerjik rinitli (PAR) hastaların epidemiyolojik özellikleri, alerjen dağılımı ve semptom yoğunluğu incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Klinik semptomlar ve cilt prik testi (CPT) ile PAR tanısı konan 165 erişkin hasta (89 kadın, 76 erkek; ort. yaş 34.5±10.7; dağılım 18-68) çalışmaya alındı. Hastalarda total IgE düzeyleri ve CPT’de alerjen dağılımı belirlendi ve semptom şiddeti sorgulandı. Bulgular: En sık saptanan alerjenler ev tozu akarları (%84.9) idi. Bunu polenler (%42.8), mantarlar (%38.6), hayvan tüyleri (%36.7) izlemekteydi. Total IgE değerleri olguların %30.3’ünde normal sınırların üzerinde bulundu. Olguların %45.2’sinde hastalık başlangıç yaşı 25 yaş veya altı idi. Olguların %46.5’i yüksekokul mezunuydu ve %66.2’si Konya şehir merkezinde, %33.8’i kırsal bölgede yaşamakta idi. Astım ve aspirin alerjisi öyküsü sırasıyla %2.9 ve %2.2 oranlarında saptandı. Aile öyküsünde alerji oranı %22.3 idi. En sık yakınma burunda kaşıntı idi. Ancak, yakınma şiddeti açısından en yüksek skor burunda dolgunluk semptomunda elde edildi. Sonuç: Bölgemizdeki PAR’li hastalarda en sık saptanan alerjen ev tozu akarları, en sık semptom burunda kaşıntı, ciddiyeti en yüksek semptom burunda dolgunluk idi.

Epidemi.Characteristics,Distri.OfAllergens,AndSymptomSeverity İn PatientsWithPerennialAller.Rhin,LivingİnKonyaRegion

Topal Ö., Çakmak Ö., Erbek S., Erbek S.S.

Objectives: We investigated epidemiological characteristics, distribution of allergens, and symptom severity of patients with perennial allergic rhinitis (PAR), living in Konya region. Patients and Methods: The study included 165 adult patients (89 females, 76 males; mean age 34.5±10.7 years; range 18 to 68 years) diagnosed as having PAR based on clinical symptoms and skin prick test (SPT) results. Total IgE levels, distribution of allergens in SPT, and symptom severity were determined. Results: The most frequent allergens were house dust mites (84.9%), followed by pollen mixture (42.8%), fungi (38.6%), and animal dander (36.7%). Serum total IgE levels were higher than normal in 30.3%. Age at onset of symptoms was ≤25 years in 45.2% of the patients. Patients with a university degree accounted for 46.5%. Urban and rural residents accounted for 66.2% and 33.8%, respectively. Coexisting asthma and aspirin allergy were detected in 2.9% and 2.2%, respectively. A family history of allergy was present in 22.3%. The most common nasal symptom was itching, but blocked nose had the highest severity score. Conclusion: In our region, house dust mites were the most frequent allergens, itchy nose was the most common symptom, and blocked nose had the highest symptom severity score in patients with PAR.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):227-231

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale