Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Konka Bullozanın Nazal Patolojilerdeki Rolü
 

Konka Bullozanın Nazal Patolojilerdeki Rolü

Paksoy M., Şanlı A., Kayhan F. T., Bozkurt Z., Aydın S., Evren C., Hardal Ü.

Amaç: Koronal paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi kesitlerinde konka bulloza (KB) saptanan hastalarda KB boyutu ile sinonazal semptom ve/veya patolojiler arasındaki ilişki araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, kronik sinüzit, burun tıkanıklığı ve/veya baş ağrısı nedeniyle endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan ve BT’de KB saptanan 60 hasta (39 kadın, 21 erkek; ort. yaş 38; dağılım 17-67) alındı. Konka bullozanın kesit yüzey alanının nazal pasaja oranına göre hastalar üç grupta değerlendirildi: Konka bulloza/nazal pasaj oranı %0-14 (grup 1), %15-29 (grup 2) ve %30 ve üzeri (grup 3). Konka bullozanın nazal pasaja oranları ile klinik bulgular, nazal patolojilerle ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Hastaların 28’inde sinüzit bulguları (%46.7), 56’sında burun tıkanıklığı (%93.3), 36’sında (%60) baş ağrısı yakınması vardı. Konka bulloza 16 hastada (%26.7) sağ tarafta, 13’ünde (%21.7) sol tarafta, 31’inde (%51.7) iki taraflı idi. Konka bullozaların 29’u (%31.9) grup 1’de, 43’ü (%47.3) grup 2’de, 19’u (%20.9) grup 3’te yer aldı. Kesit alanı olguların %25.6’sında 1 cm2’nin üzerinde, %53.4’ünde 0.5 cm2’den küçük idi. Konka bullozaya en sık eşlik eden nazal patoloji 36 olgu (%60) ile septum deviyasyonu idi. Semptomların ve nazal patolojilerin gruplardaki dağılımı benzer bulundu. Sonuç: Konka bulloza boyutuna göre gruplandırılan hastalarda semptomlar ve nazal patolojilerin dağılımı açısından belirgin farklılık görülmedi.

The Role Of Concha Bullosa İn Nasal Pathologies

Paksoy M., Şanlı A., Kayhan F. T., Bozkurt Z., Aydın S., Evren C., Hardal Ü.

Objectives: We investigated the relationship between the size of concha bullosa (CB) detected by coronal paranasal sinus computed tomography (CT) and the frequency of sinonasal symptoms. Patients and Methods: The study included 60 patients (39 females, 21 males; mean age 38.3 years; range 17 to 67 years) who had CB on CT scans and underwent endoscopic sinus surgery for symptoms of chronic sinusitis, nasal obstruction and/or headache. The patients were evaluated in three groups according to the ratio of the cross-section area of CB to that of the nasal cavity (NC); hence, group 1, 0-14%; group 2, 15-29%; and group 3, ≥30%. The relationship of CB/NC with clinical symptoms and nasal pathologies were examined. Results: The presenting complaints were sinusitis in 28 (46.7%), nasal obstruction in 56 (93.3%), and headache in 36 (60%) patients. Concha bullosa was on the right side in 16 (26.7%), on the left side in 13 (21.7%), and bilateral in 31 patients (51.7%). Of 91 CB, 29 (31.9%) were in group 1, 43 (47.3%) were in group 2, and 19 (20.9%) were in group 3. The cross-section area of CB was greater than 1 cm2 in 25.6%, and less than 0.5 cm2 in 53.4%. The most common pathology accompanying CB was nasal septal deviation (n=36, 60%). The distribution of symptoms and accompanying pathologies was similar in the three groups. Conclusion: Our findings show that symptoms and accompanying pathologies do not differ in patients with varying sizes of CB.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(4):238-241

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale