Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Boğaz Gargarası Ile Yapılan Hızlı Antijen Testinin Grup A Beta-Hemolitik Streptokokları Saptamadaki Etkinliği
 

Boğaz Gargarası Ile Yapılan Hızlı Antijen Testinin Grup A Beta-Hemolitik Streptokokları Saptamadaki Etkinliği

Yılmaz F., Karabay O., Koç İnce N., Ekerbiçer H., Koçoğlu E.

Amaç: Grup A beta-hemolitik streptokok (BHS) tanısında kullanılan hızlı antijen testlerinin (HAT) en önemli dezavantajı düşük duyarlılıklarıdır. Bu çalışmada, boğaz gargarası ile yapılan HAT'nin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim değerleri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya tonsillofarenjit öntanısı konan 106 hasta (53 kadın, 53 erkek, ortalama yaş 22±12; dağılım 16-65) alındı. Boğaz kültürü için steril pamuklu çubuk ile farenks arka duvarı ve tonsil yüzeyinden sürüntü örneği alındı. Daha sonra hastalara 10 saniye süreyle steril %0.9 NaCl ile gargara yaptırılarak örnek alındı. Bu örnekler HAT ile grup A BHS pozitifliği açısından değerlendirildi. Boğaz kültürleri standart yöntemlerle yapıldı. Bulgular: Boğaz kültürü 12 hastada (%11.3) pozitif, 94 hastada (%88.6) negatif idi. Boğaz gargarasıyla yapılan HAT beş hastada (%4.7) pozitif, 101 hastada (%95.2) negatif bulundu. Boğaz gargarasıyla yapılan hızlı antijen testinin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %41.7 ve %100, pozitif kestirim değeri %100, negatif kestirim değeri %93.1 idi. Sonuç: Grup A BHS tanısında boğaz gargarasıyla yapılan HAT’nin özgüllüğü, pozitif ve negatif kestirim değerleri tatmin edici bulunmasına rağmen, duyarlılığı tatmin edici bulunmadı.

Effectiveness Of Rapid Antigen Test With Throat Gargle In Detecting Group A Beta-Hemolytic Streptococci

Yılmaz F., Karabay O., Koç İnce N., Ekerbiçer H., Koçoğlu E.

Objectives: The most important disadvantage of rapid antigen tests (RAT) is low sensitivity for the diagnosis of group A beta-hemolytic streptococci (BHS). We determined the sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of RAT in gargling samples. Patients and Methods: The study included 106 patients (53 females, 53 males, mean age 22±12 years; range 16-65 years) with an initial diagnosis of tonsillopharyngitis. Swab samples were taken from the posterior pharyngeal wall and tonsil surface with a sterile cotton swab. Then, gargle samples were obtained by gargling for 10 seconds with sterile 0.9% NaCl to be examined by the RAT for group A BHS. Throat cultures were processed using standard microbiologic techniques. Results: Throat cultures were positive in 12 patients (11.3%) and negative in 94 patients (88.6%). Rapid antigen test yielded five positive (4.7%) and 101 negative (95.2%) results. The sensitivity and specificity rates of RAT with throat gargling were 41.7% and 100%, with positive and negative predictive values of 100% and 93.1%, respectively. Conclusion: Despite satisfactory specificity, positive and negative predictive rates of RAT with throat gargling, its low sensitivity limits its use for the diagnosis of group A BHS.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(5):280-283

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale