Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Total Larenjektomi Sonrası Farengokutanöz Fistül: Sıklığı, Etkileyen Faktörler Ve Tedavi Yaklaşımı
 

Total Larenjektomi Sonrası Farengokutanöz Fistül: Sıklığı, Etkileyen Faktörler Ve Tedavi Yaklaşımı

Oysu Ç., Uslu C., Naiboğlu B., Akduman D., Yanılmaz M., Tek A., Sürmeli M., Kılıçarslan Y.

Amaç: Total larenjektomi uygulanan hastalarda farengokutanöz fistül gelişme sıklığı ve fistül gelişimi üzerinde etkili olan faktörler değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Larenks epidermoid karsinomu nedeniyle total larenjektomi yapılan 53 hasta (46 erkek, 7 kadın; ort. yaş 59; dağılım 34-84) geriye dönük olarak incelendi. Risk faktörleriyle birlikte farengokutanöz fistül sıklığı, fistül gelişme süresi, tedavi yaklaşımları ve hastanede kalış süreleri incelendi. Bulgular: On dokuz hastada (%35.9) cerrahiden ortalama 7.4 gün sonra farengokutanöz fistül gelişti. Yaş, sigara, kronik sistemik hastalık varlığı, tümörün T1-T2 evresi, yerleşimi, diferansiyasyonu, eşzamanlı iki taraflı boyun diseksiyonu yapılması, farenks kapatılmasında T/Y şeklinde dikiş tekniklerinin kullanılması ve ameliyat sonrası ilk 48 saatte ateş görülmesi, fistül gelişimi ile ilişkili bulunmadı; buna karşın, tümörün T4 evresi, alkol kullanımı, ameliyat sonrası anemi, hipoproteinemi fistül gelişimiyle anlamlı ilişki gösterdi. Hastanedeki kalış süresi fistül gelişen hastalarda ortalama 40.5 gün, fistül gelişmeyenlerde 15.3 gün idi. Sonuç: Ameliyat sonrası anemi, hipoproteinemi, alkol kullanımı ve T4 evresi farengokutanöz fistül gelişimini anlamlı derecede artırmaktadır.

Pharyngocutaneous Fistula After Total Laryngectomy: İncidence, Predisposing Factors, And Treatment

Oysu Ç., Uslu C., Naiboğlu B., Akduman D., Yanılmaz M., Tek A., Sürmeli M., Kılıçarslan Y.

Objectives: We investigated the incidence and etiologic factors of pharyngocutaneous fistulas occurring after total laryngectomy. Patients and Methods: The study included 53 patients (46 males, 7 females; mean age 59 years; range 34 to 84 years) who underwent total laryngectomy for epidermoid carcinoma. Risk factors for pharyngocutaneous fistula, its incidence and time of occurrence, treatment approaches, and length of hospital stay were evaluated. Results: Pharyngocutaneous fistula developed in 19 patients (35.9%) within a mean of 7.4 days postoperatively. Age, smoking, the presence of chronic systemic disease; T1-T2 stage, localization, and differentiation of tumor, concomitant bilateral neck dissection, T/Y shaped pharyngeal closure, and high fever in the first postoperative 48 hours did not show any significant relationship with the formation of fistula. Factors significantly associated with fistula formation were T4 stage, alcohol consumption, postoperative anemia, and hypoproteinemia. The mean hospital stay was 40.5 days in patients with pharyngocutaneous fistula compared with 15.3 days in patients without fistula. Conclusion: Postoperative anemia, hypoproteinemia, alcohol consumption, and T4 stage are significant risk factors for pharyngocutaneous fistula formation.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(6):349-354

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale