Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2008 » Fonksiyonel Ve Selektif Boyun Diseksiyonu Sonrası Internal Juguler Ven Trombozu
 

Fonksiyonel Ve Selektif Boyun Diseksiyonu Sonrası Internal Juguler Ven Trombozu

Oğuz H., Şafak M.A., Demirci M., Dursun E., Çetin O., Oğuz B., Arslan N.

Amaç: İnternal juguler ven (İJV) trombozu, fonksiyonel ve selektif boyun diseksiyonu sonrası morbiditeyi artıran, nadiren ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Bu çalışmada, İJV trombozunun sıklığı ve diseksiyon tipinden etkilenip etkilenmediği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Baş-boyun tümörü nedeniyle ameliyat edilen 34 erkek hastada (ort. yaş 57; dağılım 34-76) yapılan 52 fonksiyonel ve selektif boyun diseksiyonu değerlendirildi. Boyun diseksiyonları, ağırlıklı olarak keskin diseksiyon (n=27) veya koter (n=25) kullanılarak gerçekleştirildi. Hastalar ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 2. haftada ve 3-6. aylarda Doppler ultrasonografi ile değerlendirilerek İJV'de trombus oluşumu araştırıldı. Bulgular: Ameliyat sonrası erken dönemde keskin diseksiyon uygulanan boyunların %7.4’ünde (n=2), koter kullanılan boyunların %4’ünde (n=1) tromboz saptandı. İki diseksiyon tekniği arasında tromboz oluşumu açısından anlamlı fark bulunmadı. Geç dönem muayenelerinde trombozların hepsinin rekanalize olduğu görüldü. Sonuç: Fonksiyonel boyun diseksiyonunda elektrokoter veya keskin diseksiyon teknikleri arasında ameliyat sonrası İJV trombozu açısından fark bulunmamaktadır.

Internal Jugular Vein Thrombosis Following Functional And Selective Neck Dissections

Oğuz H., Şafak M.A., Demirci M., Dursun E., Çetin O., Oğuz B., Arslan N.

Objectives: Internal jugular vein (IJV) thrombosis is a rare complication of functional and selective neck dissections. It increases morbidity and may seldom be fatal. We investigated the frequency of IJV thrombosis and its relationship with the dissection technique. Patients and Methods: We evaluated 52 functional and selective neck dissections performed in 34 male patients (mean age 57 years; range 34 to 76 years) with head and neck cancer. Dissections were mainly performed by sharp dissection (n=27) or cautery (n=25). The patients were examined by Doppler ultrasonography with respect to IJV flow and thrombosis preoperatively, and at two weeks and at 3 to 6 months postoperatively. Results: In the early postoperative period, thrombosis was observed in 7.4% (n=2) of the necks treated with sharp dissection and in 4% (n=1) of the necks treated with cautery. There was no statistically significant difference between the two groups with respect to IJV thrombosis. Late Doppler examinations showed complete recanalization of all thrombosed IJVs. Conclusion: Our data suggest that sharp dissection or cautery techniques performed in functional neck dissections do not differ with respect to the frequency of postoperative IJV thrombosis.

KBB İhtisas Dergisi 2008;18(6):355-361

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale