2009

1. Selim tiroid hastalıklarında total tiroidektomi
Total thyroidectomy in benign thyroid diseases
2. Üst dudakta skuamöz hücreli karsinom ile birlikte görülen kütanöz boynuz
Cutaneous horn on the upper lip associated with squamous cell carcinoma
3. Nazal septumdan kaynaklanan koanal polip: Septokoanal polip
Choanal polyp originating from the nasal septum: septochoanal polyp
4. Orta meatusta konka bullozaya benzer yabancı cisim: Olgu sunumu
Foreign body which resembles concha bulloza in the middle meatus: a case report
5. Zenker divertikülü: Olgu sunumu
Zenker diverticulum: a case report
6. Endolarengeal mikrocerrahi uygulanan hastalarda ses kalitesinin akustik ve spektrografik analiz ile değerlendirilmesi
Voice quality assessment via acoustic and spectrographic analysis in patients who had endolaryngeal microsurgery
7. Temporal kemik transvers kırığı ve periferik fasiyal paralizi: Cerrahi yaklaşım ve sonuçlarımız
Temporal bone transverse fracture and peripheric facial paralysis: our surgical approach and results
8. Sıçanlarda perfore timpanik membrandaki miringosklerozda intraperitoneal çinko aspartat uygulamasının etkisi
The effect of intraperitoneal administration of zinc aspartate on myringosclerosis in perforated tympanic membranes..
9. Tip 1 tiroplastiden 10 yıl sonra spontan silastik protez kayması: Olgu sunumu
Spontaneous displacement of silastic prosthesis 10 years after type 1 thyroplasty: a case report
10. Subkütanöz pediküllü nazolabial ada flebi ile burnun orta kısım defektlerinin onarımı: İki Olgu Sunumu
Reconstruction of the defects in the middle of the nose with subcutaneous pediclednasolabial island flap:..
11. Alerjik rinitte oksidatif stres göstergesi olarak ileri oksidasyon protein ürünleri
Advanced oxidation protein products as an oxidative stress marker in allergic rhinitis
12. Erzurum’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında A grubu beta hemolitik streptokok insidansı
The incidence of group A beta haemolytic streptococci in upper respiratory tract infections in Erzurum
13. Çocuklarda akut otit media tedavisinde nazal dekonjestan, oral dekonjestan ve oral dekonjestan-antihistaminiklerin etkin
The effectiveness of nasal decongestants, oral decongestants and oral decongestant-antihistamines in the treatment ..
14. Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi
The importance of computed tomography examination of temporal bone in detecting tympanosclerosis
15. Serebellopontin köşe lipoması: İki olgu sunumu ve literatürün değerlendirilmesi
Lipoma of the cerebellopontine angle: two cases report and review of literature
16. Dış kulak kanalının nadir bir vasküler tümörü: Kapiller hemanjiyom
A rare vascular tumor of the external auditory canal: the capillary hemangioma
17. Kulak Burun Boğaz acili olarak başvuran nadir büyüklükte subakut nekrotizan siyaladenit olgusu
An unusual giant subacute necrotizing sialadenitis as an emergency case of otolaryngology
18. İnfraorbital yerleşimli tüberküloz lenfadenit: Olgu sunumu
Infraorbitally located tuberculous lypmhadenitis: a case report
19. Alt dudak kanserlerinde primer kitle ve boyna yaklaşım: 24 olgunun analizi
Approach to the primary mass and neck in lower lip cancers: analysis of 24 cases
20. Nazal septal perforasyonun farklı intranazal flep teknikleri ile onarımı ve sonuçları
Repair of nasal septal perforation with different intranasal flap techniques and their outcomes
21. Basit horlama tedavisinde palatal Pillar implantlar
Palatal Pillar implants for the treatment of simple snoring
22. Tıkayıcı uyku apne sendromunda kulak burun boğaz muayenesi: Uyku bozukluğunun şiddeti ve fiziki muayene..
Otorhinolaryngologic examination in obstructive sleep apnea syndrome: the correlation between the severity of sleep..
23. Vertigo ve tinnituslu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının araştırılması
Evaluation of superior semicircular canal dehiscence in patients with vertigo and tinnitus
24. Boyun diseksiyonunda bulunan tesadüfi patolojiler: Nadir bir olgu sunumu
Incidental pathologies found in neck dissection: an unusual case report
25. Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında B-mod, renkli ve power Doppler ultrasonografinin etkinliği
Differential diagnosis in cervical lymphadenopathies: efficacy of B-mode color and power Doppler ultrasonography
26. Polip yaygınlığının Ki-67 ve bilgisayarlı tomografi skorlarına göre karşılaştırılması
The comparison of the expansion of polyps according to the Ki-67 and computed tomography scores
27. Kronik rinosinüzitli hastaların konvansiyonel radyografi, bilgisayarlı tomografi ve nazal endoskopi ile ameliyat öncesi.
Preoperative evaluation of chronic rhinosinusitis patients by conventional radiographies, computed tomography and nasal.
28. N0 boyun tedavisinde selektif boyun diseksiyonunun tedavideki rolü ve etkinliği
The therapeutic role and effectiveness of selective neck dissection in the management of N0 neck
29. Erişkin hiperfonksiyonel disfonili hastalarda ses terapisinin etkisi
Effectiveness of voice therapy in hyperfunctional dysphonia in adult patients
30. Aktinomikotik enfeksiyonla birlikte görülen tonsillolit: Olgu sunumu
Tonsillolithiasis with actinomycotic infection: a case report
31. Primer baş ve boyun squamöz hücreli karsinomlarında boyun diseksiyonu örneklerinde beklenmedik bulgular
Unexpected findings in the neck dissection specimens for primary head and neck squamous cell carcinoma
32. Paradoksal vokal kord hareketi hastalığı;semptomlar, atak süreleri ve ataktetikleyicileri ile eşlik eden hastalık..
Relations between symptoms, durations and triggers of attacks and concurrentdiseases in paradoxical vocal fold..
33. Ani işitme kayıplarında pirasetam ve/veya asiklovir eklenerek yapılan kombine tedavi: 81 olguluk deneyim
Combined treatment supported by piracetam and/or acyclovir in idiopathic sudden sensorineural hearing loss..
34. Karotis arter invazyonu gösteren dev servikal lipoma: Olgu sunumu
Giant cervical lipoma invading carotid artery: a case report
35. Pediyatrik plunging ranula ve ağız yolu yaklaşımıyla cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Pediatric plunging ranula and its surgery with transoral approach: a case report
36. İdyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinorenin endoskopik tedavisi: Olgu sunumu
Endoscopic treatment of idiopathic spontaneous although cerebrospinal fluid rhinorrhea: a case report
37. Nazal septumdan kaynaklanan ekstranazofarengeal anjiyofibrom: Olgu sunumu
Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal septum: a case report
38. Yaşlılarda baş boyun kanserleri
Head and neck cancers in geriatric patients
39. Domuz gribi: Günümüzün pandemik enfeksiyon hastalığı
Swine flu: the present pandemic infectious disease
40. Radyofrekansla konka ablasyonunun akustik rinometri ile değerlendirilmesi
Acoustic rhinometry evaluation of radiofrequency ablation of the turbinates
41. Farengokütanöz fistülün erken tanısında boyun drenajı ve serumdaki amilaz seviyelerinin değerlendirilmesi
Evaluation of amylase levels in the neck drainage and serum for early diagnosis of the pharyngocutaneous fistula
42. Tükürük bezi kitlelerinde ince iğne aspirasyon sitolojisinin tanısal değeri
Diagnostic value of fine needle aspiration cytology in salivary gland masses
43. Tonsillektomi sonrası ağrının tedavisi: Prospektif, randomize klinik çalışma
Management of pain after tonsillectomy: a prospective, randomized clinical study
44. Türk halkındaki agger nasi hücresinin görülme sıklığının anatomik olarak incelenmesi
Anatomical analysis of the prevalence of agger nasi cell in the Turkish population
45. Kobaylarda orta kulak anatomisi için mikroskopik kılavuz
Microscopic guide to the middle ear anatomy in guinea pigs
46. Parafarengeal lipoma: Olgu sunumu
Parapharyngeal lipoma: a case report
47. Melkersson-Rosenthal syndrome: a case report on a child
Melkersson-Rosenthal sendromu: Bir çocuk olgunun sunumu
48. Tekrarlayan derin boyun enfeksiyonu yandaş bir özofagus karsinomunu işaret edebilir
Relapsing deep neck infection may indicate a coexisting esophagus cancer
49. Asemptomatik hastada iki taraflı serebellopontin köşede lipom: Olgu sunumu
Bilateral cerebellopontine angle lipoma in an asymptomatic patient: a case report
50. Primer nazofarenks tüberkülozu
Primary nasopharyngeal tuberculosis
51. 3G cep telefonlarının sağlık açısından ülkemize getirebileceği sorunlar
The health problems which can brougth by 3G cell phones to our country
52. Temporomandibüler eklemin anteriyor disk deplasmanında artroskopiyle beraber kullanılan lateral pterigoid kas..
Effect of injection of botulinum toxin on lateral pterygoid muscle used together with the arthroscopy in patients with..
53. Psödoeksfoliyasyon sendromunda dış tüylü hücre fonksiyonu
Function of outer hair cells in patients with pseudoexfoliation
54. Tonsillektomi uygulanmış olgularda ameliyat öncesi lokal bupivacain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi
The efficacy of preoperative local bupivacain application on postoperative pain in patients who had undergone tonsille..
55. Baş boyun bölgesinin melanom dışı deri kanserlerinde cerrahi deneyimimiz
Our experience with surgery of non melanoma cutaneous malignancies of head and neck
56. Total larenjektomi sonrası stomal nüks: Risk faktörlerinin klinik ve patolojik analizi
Stomal recurrence after total laryngectomy: clinical and patological analysis of risk factors
57. Mastoidektomiye bağlı tegmen defekti sonrası gelişen epidural apse ve ensefalosel: Olgu sunumu
Epidural abscess and encephalocele following tegmen defect due to mastoidectomy: a case report
58. Akut sinüzitin çok nadir bir komplikasyonu: Subgaleal apse
A very rare complication of acute sinusitis: subgaleal abscess
59. Tiroid hemiagenezili bir hastada Graves hastalığına bağlı hiperkalsemi
Hypercalcemia due to Graves’ disease in a patient with thyroid hemiagenesis

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale