Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Tonsillektomi sonrası ağrının tedavisi: Prospektif, randomize klinik çalışma
 

Tonsillektomi sonrası ağrının tedavisi: Prospektif, randomize klinik çalışma

Basut O., Coşkun H., İnci N., Kasapoğlu F.

Amaç: Tonsillektomi sonrası oluşan ağrının, sistemik ve topikal uygulamalarla ortadan kaldırılması değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Tekrarlayan tonsillit nedeniyle, geleneksel soğuk cerrahi yöntem kullanılarak tonsillektomi uygulanan 78 hastanın (28 kadın, 50 erkek) bilgileri, prospektif, randomize klinik çalışma için değerlendirildi. Hastalar ilk olarak topikal ve sistemik ilaç gruplarına ayrıldı. Sonrasında bu gruplar, kendi içinde üç alt gruba ayrıldı; (i) topikal ilaç grubu klindamisin, deksametazon ve kontrol (salin), (ii) sistemik ilaç grubu sefprozil, amoksisilin-klavulanat ve (iii) kontrol (analjezik dışında ilaç verilmedi) gruplarına ayrıldı. Hastalar tarafından algılanan ağrının şiddeti 21 farklı zamanda görsel analog skala ve fasiyal skala ile değerlendirildi. Bulgular: Sistemik ve topikal antibiyotik kullanımıyla tonsillektomi sonrası oluşan ağrının şiddetinde belirgin hiçbir etkileşimin olmadığı gözlendi. Sonuç: Ne topikal uygulama ne de sistemik ilaç kullanımı ameliyat sonrası ağrı tedavisinde birbirine üstün değildir.

Management of pain after tonsillectomy: a prospective, randomized clinical study

Basut O., Coşkun H., İnci N., Kasapoğlu F.

Objectives: We evaluated the alleviation of post-tonsillectomy pain with systemic and topical applications. Patients and Methods: Data obtained from 78 patients (28 females, 50 males) who had undergone tonsillectomy for recurrent tonsillitis by conventional cold surgery were reviewed with prospective, randomized clinical study. Initially, the patients were assigned into topical and systemic drug groups. These groups were then divided into three sub-groups; (i) clindamycin, dexamethasone, and control (saline) (ii) groups for the topical drug group; (iii) cefprozil, amoxicillin+clavulanate and control (no medications except analgesic) for the systemic drug group. The intensity of pain perceived by the patients at 21 different times was assessed by visual analog scale and facial scale. Results: No significant relation was found between topical or systemic antibiotic use and pain intensity after tonsillectomy. Conclusion: Neither topical application nor systemic administration is significantly superior to the other for postoperative management of pain.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(1):1-8

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale