Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Radyofrekansla konka ablasyonunun akustik rinometri ile değerlendirilmesi
 

Radyofrekansla konka ablasyonunun akustik rinometri ile değerlendirilmesi

Yılmaz Ş. A., Ungkhara G., Corey P. J.

Amaç: Bu çalışmada akustik rinometrinin (AR), radyofrekans ablasyon tedavisinin (RFA) ameliyat sonrası dönemdeki sonucunu öngörme olasılığı saptandı. Hastalar ve Yöntemler: Alt konka RFA tedavisi öncesi akustik rinometrik ölçümleri yapılan 19 olgunun dekonjestan öncesi ve sonrası değerleri tespit edildi. Enine kesit alanı (EKA) 1 ve total hacimdeki ortalama total yüzde değişiklikleri hesaplandı. Tedavi başarısı hekim ve hasta tarafından subjektif olarak değerlendirildi. Eğer var ise ameliyat sonrası bulgular da analiz edildi. Bulgular: Enine kesit alanı 1 için konjesyon faktörü cerrahi öncesi 72.76±75.58 iken cerrahi sonrası 42.32±27.79 idi (p>0.05). EKA1, EKA2, EKA3 ve total hacim ölçümlerinde RFA sonrası anlamlı fark görülmedi. Hastaların tamamı cerrahinin sonuçlarından "memnun"du. Hekim değerlendirmesi ise 18 hasta için "memnun", iken bir hasta için "kısmen memnun" şeklinde idi. Sonuç: On dokuz hastaya AR ve konka RFA uygulandı. Tüm olgular ameliyattan memnun olduğu için AR’nin prediktif değeri hakkında bir sonuca varılamadı. Ameliyat sonrasında daha geniş bir total hacme meyil olduğu görülmüş olsa da, ölçülen AR parametrelerinin hiçbirinde anlamlı bir artış tespit edilemedi.

Acoustic rhinometry evaluation of radiofrequency ablation of the turbinates

Yılmaz Ş. A., Ungkhara G., Corey P. J.

Objectives: The objective of this study is to determine if acoustic rhinometry (AR) can predict the outcome of radiofrequency ablation (RFA) of the inferior turbinates. Patients and Methods: Preoperative AR measurements of 19 subjects undergoing inferior turbinate RFA were analyzed before and after decongestant. The average total percentage change in cross sectional area (CSA) 1 and in total volume was calculated for each. Both the physician and patient assessed treatment success subjectively. If available, postoperative data was analyzed. Results: The congestion factor of CSA1 was 72.76±75.58 before surgery and 42.32±27.79 after surgery (p>0.05). There were no significant differences in CSA1, CSA2, CSA3 and total volume after the radiofrequency ablation surgery. All patients were satisfied with the results of the surgery. Physician assessment was ‘satisfactory’ for 18 patients and ‘partially satisfactory’ for one. Conclusion: Nineteen patients had AR and RFA of the turbinate. Since all patients were satisfied with the operation, no conclusion can be drawn regarding the predictive value of AR. Although there was a trend to a larger volume postoperatively, none of the measured parameters were significantly different.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):62-66

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale