Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Vertigo ve tinnituslu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının araştırılması
 

Vertigo ve tinnituslu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının araştırılması

Erdoğan N., Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Sadullahoğlu K.

Amaç: Etyolojisini saptayamadığımız vertigo ve/veya tinnitus yakınması ile başvuran hastalarda süperior semisirküler kanal (SSK) dehissansı varlığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: İleriye yönelik olarak Aralık 2007-Mart 2008 yılları içerisinde polikliniğimize vertigo ve/veya tinnitus yakınması ile başvuran ve etyolojisini saptayamadığımız 55 hasta (23 erkek, 32 kadın; ort. yaş 44.5 yıl; dağılım 36-74 yıl) çalışmaya alındı. Vertigo ve/veya tinnitus yakınması olmayan herhangi bir nedenle polikliniğimize başvuran 15 hasta kontrol grubu olarak belirlendi. Çalışma ve kontrol grubu hastalarında temporal kemik, koronal planda yüksek rezolüsyonlu (1 mm kesit kalınlığı) bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızdaki hastaların 39’unda (%72) odyometrik bulgular normal, 12’sinde (%22) hafif derecede iletim tipi işitme kaybı, ikisinde (%3) orta derecede iletim tipi işitme kaybı ve ikisinde (%3) mikst tip işitme kaybı vardı. Temporal kemik BT bulgularına göre hastaların 35’inde (%65) SSK çevresi otik kapsülde dehissans saptandı. Yirmi hastada (%35) dehissans izlenmedi. Süperior semisirküler kanal dehissansı olan hastaların 21’inde (%60) minimal defekt, 14’ünde (%40) belirgin defekt vardı. Minimal defektli hastalarda iki taraflı patoloji izlenmezken, belirgin defekti olan 14 hastanın dokuzunda (%64) iki taraflı defekt saptandı. Kontrol grubunun BT görüntülerinde SSK dehissansına rastlanmadı. Sonuç: Etyolojisi bilinmeyen vertigo ve/veya tinnituslu hastalarda %65 oranında SSK dehissansı saptandı. Klinisyenler vertigo ve tinnitus olgularında SSK dehissansını etyolojik bir faktör olarak araştırmalıdır.

Evaluation of superior semicircular canal dehiscence in patients with vertigo and tinnitus

Erdoğan N., Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Sadullahoğlu K.

Objectives: The aim of the study was to investigate the presence of superior semicircular canal dehiscence (SSC) in patients with unknown etilogy of vertigo/tinnitus. Patients and Methods: This study was performed prospectively between December 2007 and March 2008. Fifty five patients (23 males, 32 females; mean age 44.5 years; range 36 to 74 years) with complaints of vertigo and/or tinnitus, of which we couldn’t establish the etiologies, were included in the study. Control group was consisted of 15 patients who didn’t have complaints of vertigo and/or tinnitus. A high resolution temporal bone computed tomograpy (CT) scan (1 mm slice thickness) was performed in all study groups (patients and controls). Results: Thirty nine subjects (72%) had normal odiometric findings. Mild conductive hearing loss was present in 12 (22%) subjects. Two (3%) of the patients had moderate conductive hearing loss and the other two subjects (3%) had mixed type hearing loss. High resolution temporal bone CT scan revealed that 35 (65%) subjects had dehissence around SSC otic capsule whereas 20 (35%) remaining patients yielded no dehissence. Twenty one of 35 patients (60%) with dehissence at SSC had minimum defect and 14 patients (40%) had significant defect. Bilateral defect was present in nine (64%) of 14 patients with significant defect but none of the subjects with minimum defect showed bilateral involvement. None of the control subjects exhibited SSC dehissence with CT imaging. Conclusion: Semicircular canal dehissence was found in 65% of the patients with unknown etiology of the vertigo and tinnitus. Physicians should evaluate the SSC dehissence in patients with vertigo and tinnitus as an etiologic factor.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):77-81

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale