Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Kobaylarda orta kulak anatomisi için mikroskopik kılavuz
 

Kobaylarda orta kulak anatomisi için mikroskopik kılavuz

Şanlı A., Öztürk R., Aydın S.

Amaç: Kobaylarda mikroskopik cerrahi yöntemi ile orta kulak anatomisi ortaya kondu. Gereç ve Yöntem: Yirmi kobay kulağı diseksiyon mikroskobu altında inferior yaklaşım kullanılarak diseke edildi. Dijital cihaz kullanılarak her aşama için en uygun fotoğraflar çekildi. Deneysel çalışmalar için kobay kulağının avantaj ve dezavantajlarını göstermek için kobay ve insan kulağı arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ele alındı. Bulgular: Kobay timpanik membranı sadece pars tensadan ibaret olup yukarıda supratimpanik krest diye isimlendirilen kemik yapı bulunur. Kobay orta kulağında epitimpanum ve bulla diye iki boşluk bulunur. Bu iki yapıyı normalde insanlarda iç kulakta bulunan koklea ayırır. Üst kısımdaki boşluk epitimpanum olup içerisinde füzyon haline uğramış malleoincudal kompleks bulunur. Bulla en büyük boşluk olup yarım küre şeklinde ve düzgün yüzeylidir. İnsan kulağındaki mezotimpanum ve hipotimpanuma karşılık gelir. Koklea bazal kıvrımdan apikale kadar 3.5 tur döner. Oval pencere vertikal planda yerleşirken yuvarlak pencerenin yerleşimi horizontal plandadır. Stapes insanlardaki gibi şekle sahipken bacaklarının arasında krista stapedius olarak bilinen kemik köprü bulunur. Stapes bu kemik köprü çıkarılmadan kaldırılamaz. Sonuç: Kobay orta kulağı birçok bakımdan insan orta kulağından farklıdır. Bu hayvan modeli ile araştırma yapmayı planlayan araştırmacıların orta kulağa yönelik tüm bu farklılıkların farkında olmaları gerekmektedir.

Microscopic guide to the middle ear anatomy in guinea pigs

Şanlı A., Öztürk R., Aydın S.

Objectives: To reveal microscopic surgical anatomy of the middle ear in guinea pigs (GPs). Materials and Methods: Twenty ears of GPs were dissected under dissection microscopy via inferior approach. By using digital equipment, the most suitable photograph was taken for each step. Differences and similarities between the ears of GPs and those of human beings are discussed to show the advantages and disadvantages of the GP ear for experimental studies. Results: Tympanic membrane of the GP merely consists of pars tensa and above this there is a bony segment called as supratympanic crest. There were two spaces called bulla and hypotympanium in the GP’s middle ear. Cochlea, which is normally found in the inner ear in humans, separates these two spaces. Upper part of this space which is called epitympanium is a slit like cavity having a bony complex called malleoincudal complex. Bulla, the largest cavity in the middle ear, is a hemispherical cavity having a smooth surface. It corresponds to hypotympanum and mesotympanum of human middle ear. Cochlea has 3.5 turns from basal turn to apical turn. While the oval window is placed vertically, the round window is placed horizontally. While the stapes is almost identical to that of the humans, there is a bony bridge between the crura of the stapes called crista stapedius. Stapes can not removed unless this bony bridge is taken. Conclusion: The middle ear in GP differs from the human middle ear in many aspects. Researchers who are planning to the study with this animal model should be aware of all these differences.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(2):87-94

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale