Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Psödoeksfoliyasyon sendromunda dış tüylü hücre fonksiyonu
 

Psödoeksfoliyasyon sendromunda dış tüylü hücre fonksiyonu

Özlüoğlu L., Erbek S., Erbek S. S., Karalezli A., Borazan B.

Amaç: Bu çalışmada psödoeksfoliyasyon sendromunun (PES) dış tüylü hücre fonksiyonları üzerine etkisi olup olmadığı değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya PES tanısı bulunan 32 olgu (21 erkek, 11 kadın; ort. yaş: 69.8±9.3 yıl; dağılım 49-86 yıl) ve kontrol grubu olarak 23 sağlıklı birey (12 erkek, 11 kadın; ort. yaş 65.3±9.1 yıl; dağılım 51-79 yıl) dahil edildi. Bütün olgular saf ses odyometrisi, timpanometri, transient otoakustik emisyon testleri yapılarak değerlendirildi. Bulgular: Sensorinöral işitme kaybı PES’li 28 olguda ve 13 sağlıklı bireyde saptandı (p<0.05). Diğer taraftan, transient otoakustik emisyonlar PES’li olguların 42 kulağında, sağlıklı bireylerin 32 kulağında elde edildi ve iki grup arasında istatistiksel fark yoktu (p>0.05). Sinyal gürültü oranları da PES ve kontrol grubu için sırasıyla 5.1±4.4 dB ve 5.2±4.2 dB idi (p>0.05). Sonuç: Sonuçlarımız, PES’li olgularda sensorinöral işitme kaybı varlığını desteklemektedir. Ancak dış tüylü hücre fonksiyonlarında bir farklılık saptanmadı. Psödoeksfoliyasyon sendromlu olgularda sensörinöral işitme kaybının nedenlerine yönelik postmortem histopatolojik incelemeleri de içeren çalışmalara gereksinim vardır.

Function of outer hair cells in patients with pseudoexfoliation

Özlüoğlu L., Erbek S., Erbek S. S., Karalezli A., Borazan B.

Objectives: In this study, we aimed to assess whether outer hair cell function in patients with pseudoexfoliation syndrome (PES) was affected or not. Patients and Methods: Thirty-two patients (21 males, 11 females; mean age 69.8±9.3 years; range 49 to 86 years) with the diagnosis of PES and 23 healthy subjects (12 males, 11 females; mean age 65.3±9.1 year; range 51 to 79 years) as control group were included in the study. All of the subjects were evaluated with pure tone audiometry, tympanometry, and transient otoacoustic emission tests. Results: Sensorineural hearing loss was present in 28 patients with PES and in 13 healthy subjects (p<0.05). Transient otoacoustic emissions were present in 42 ears of patients with PES and in 32 ears of healthy subjects and there was no statistically significant difference between these two groups (p>0.05). Signal to noise ratios for PES and control groups were 5.1±4.4 dB and 5.2±4.2 dB, respectively (p>0.05). Conclusion: Our results confirmed the presence of sensorineural hearing loss in PES patients. However, we failed to show a difference in outer hair cell functions of this group. Further postmortem histopathologic studies are needed to delineate the causes of sensorineural hearing loss in patients with PES.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(3):130-133

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale