Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Tonsillektomi uygulanmış olgularda ameliyat öncesi lokal bupivacain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi
 

Tonsillektomi uygulanmış olgularda ameliyat öncesi lokal bupivacain uygulamasının ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi

Ünver Ş., Akbulut S., Uzun B., Özkırış M.

Amaç: Tonsillektomilerde ameliyat öncesi lokal bupivacain uygulanmasının ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek ağrı ve komplikasyonlar üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya tonsillektomi ameliyatı geçiren toplam 45 hasta (ort. yaş 8.07±3.34 yıl; dağılım 4-20 yıl) dahil edildi ve hastalar iki gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki 30 hastaya ameliyat öncesi, her bir peritonsiller bölgeye 2.5 ml olmak üzere toplam 5 ml %0.5 bupivakain enjeksiyonu, kontrol grubundaki 15 hastaya ise aynı miktarda %0.9 NaCl enjeksiyonu yapıldı. Daha sonra her iki grup, ameliyat süresi, anestezi süresi, ameliyattaki kan kaybı miktarı ve ameliyat sonrası (15 dakika, 1, 4, 12, 16. ve 24. saatlerde) ağrı parametreleri bakımından karşılaştırıldı. Bulgular: İki grup arasında ameliyat süresi, anestezi süresi, ameliyattaki kan kaybı miktarı açısından anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Ameliyat sonrası 15 dakikadaki ve 1. saatteki ağrı skorları kontrol grubunda çalışma grubuna göre düşüktü (p<0.05). Bu değerler ameliyat sonrası; 15 dakika için anlamlı iken 1. saat için anlamlı değildi; 4. saatteki ağrı skoru çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05); 24. saatteki ağrı skoru ise çalışma grubundaki hastalarda kontrol grubundaki hastalara göre, ileri düzeyde anlamlı olarak düşüktü (p<0.01). Sonuç: Tonsillektomi yapılan olgularda, ameliyat öncesi lokal bupivakain uygulanmasının özellikle 24. saat’deki ağrıyı belirgin olarak azalttığı tespit edildi.

The efficacy of preoperative local bupivacain application on postoperative pain in patients who had undergone tonsille..

Ünver Ş., Akbulut S., Uzun B., Özkırış M.

Objectives: To investigate the efficacy of preoperative local bupivacain application on postoperative pain and complications in tonsillectomy. Patients and Methods: Fourty-five patients (mean age 8.07±3.34 years; range 4 to 20 years) who had undergone tonsillectomy were included in this study and they were divided into two groups. Study group included 30 patients and were preoperatively injected with 2.5 ml 0.5% bupivacain in each peritonsillar area. Control group included 15 patients and were injected with 0.9% NaCl. Both groups were compared with respect to operation and anesthesia duration, intraoperative blood loss and postoperative pain parameters (15 minute, 1, 4, 12, 16. and 24. hours). Results: There were no statistically significant differences in operation or anesthesia duration and intraoperative bleeding between two groups (p>0.05). Postoperative pain at the 15th minute, and 1st hour, were significantly lower in controls when compared with study group (p<0.05). While these values were significant for the postoperative 15th minute, they were not significant for the 1st hour. Postoperative pain score at the 4th hour was significantly lower in the study group when compared with the control group (p<0.05). Postoperative pain score at the 24th hour was considerably lower in the study group when compared with the control group (p<0.01). Conclusion: Preoperative local bupivacain application reduces postoperative pain especially at the 24th hour in patients who have undergone tonsillectomy.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(3):134-137

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale