Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Polip yaygınlığının Ki-67 ve bilgisayarlı tomografi skorlarına göre karşılaştırılması
 

Polip yaygınlığının Ki-67 ve bilgisayarlı tomografi skorlarına göre karşılaştırılması

Şanlı A., Aydın S., Tezer İ., Hardal Ü., Barışık Ö. N.

Amaç: Nazal poliplerde, hastalığın yaygınlığı mitotik aktivite oranları ve bilgisayarlı tomografi skorları kullanılarak karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 19 nazal polipozis hastası (8 erkek, 11 kadın; ort. yaş 40.0±13.7 yıl; dağılım 20-63 yıl) dahil edildi. Hastaların ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi kayıtları Lund-Mackay evreleme sistemine göre değerlendirildi. Aynı hastaların polip dokuları immünohistokimyasal değerlendirme amacıyla Ki-67 antijeni ile boyandı. Radyolojik sonuçlarla Ki-67 boyanma yüzdeleri arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların bilgisayarlı tomografi skor ortalaması 14.3±4.7 (dağılım 7-24) olarak gözlendi. İmmünohistokimyasal boyama sonucunda elde edilen Ki-67 skor ortalaması 24.3±18.5 (dağılım %3.3-73.5) olarak hesaplandı. Ki-67 değerleri ile bilgisayarlı tomografi skorları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı ilişki saptandı (Spearman korelasyon katsayısı: 0.677; p<0.001). Sonuç: Nazal poliplerdeki mitotik aktivite oranı arttıkça, hem polip hacminde hem de artan polip hacminin sinüs ostiumlarını tıkamasına bağlı olarak bilgisayarlı tomografi skorlarında artış olmaktadır.

The comparison of the expansion of polyps according to the Ki-67 and computed tomography scores

Şanlı A., Aydın S., Tezer İ., Hardal Ü., Barışık Ö. N.

Objectives: The disease extention in nasal polyps was compared by using the mitotic activity rates and the computed tomography scores. Patients and Methods: This study was conducted on 19 nasal polyposis patients (8 males, 11 females; mean age 40.0±13.7 years; range 20 to 63 years). The preoperative computed tomography records of the patients were evaluated according to the Lund-Mackay grading system. The polyp tissues of the same patients were stained with the Ki-67 antigen for immunohistochemical evaluation. The correlation between the radiologic results and the Ki-67 values was compared by means of the Spearman’s correlation test. Results: The mean computed tomography score was observed as 14.3±4.7 (range 7-24). The mean Ki-67 score resulting from the immunohistochemical staining was calculated as 24.3±18.5 (range %3.3-73.5). A significant correlation was determined between the Ki-67 values and the computed tomography scores. (“Spearman’s” correlation factor: 0.677; p<0.001). Conclusion: As the mitotic activity rate of nasal polyps increases, both the volume of the polyps and the computed tomography scores increase as a result of the blockage of the sinus ostiums by the increased polyp volume.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(4):179-183

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale