Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Tıkayıcı uyku apne sendromunda kulak burun boğaz muayenesi: Uyku bozukluğunun şiddeti ve fiziki muayene..
 

Tıkayıcı uyku apne sendromunda kulak burun boğaz muayenesi: Uyku bozukluğunun şiddeti ve fiziki muayene..

Çiftçi F., Babademez M.A., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Günbey E.

Amaç: Bu çalışmada pozisyonel ve pozisyonel olmayan tıkayıcı uyku apne sendromlu (TUAS) hastalar için altın standart olarak kabul edilen polisomnografi ve nazofarengeal muayene bulguları karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya TUAS veya basit horlama tanılı 374 hasta (215 erkek, 159 kadın; ort. yaş 44.9 yıl; dağılım 11-77 yıl) dahil edildi. Polisomnografi kayıtları alınan hastaların, kulak burun boğaz muayeneleri ile Müller manevrasını da içeren fiberoptik nazofarengoskopik muayeneleri yapıldı. Skorlanan bu verilerin polisomnografi bulguları ve vücut kütle indeksleri (VKİ) ile ilişkisi araştırıldı. Sonuçlar Mann Whitney U-testi (anatomik bulgular) ve Student t-testi (Müller manevrası) kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Vücut kütle indeksleri ile apne hipopne indeksi (AHİ), AHİ-lateral, AHİ-supin, dil kökü büyüklüğü ve boyun kalınlığı arasında ilişki bulundu (p<0.05). İleri derece TUAS hastalarında genel olarak yumuşak damak seviyesinde daralma vardı. Yumuşak damak seviyesindeki lateral daralmanın büyüklüğü ile AHİ ve AHİ-lateral arasında pozitif bir ilişki vardı (sırasıyla, p=0.01, p=0.02). Dil kökündeki ön arka daralmanın derecesi ile AHİ-total ve AHİ-supin arasında anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05). Tonsil büyüklüğünün derecesi ile AHİ-total ve AHİ-supin arasındaki ilişki anlamlıydı (p<0.05). Septum deviasyonun derecesi ile AHİ arasında herhangi bir ilişki bulunamadı (p>0.05). Sonuç: Üst hava yolundaki daralma değerlendirilirken AHİ ve pozisyonel AHİ değerleri ayrı ayrı kullanılmalıdır.

Otorhinolaryngologic examination in obstructive sleep apnea syndrome: the correlation between the severity of sleep..

Çiftçi F., Babademez M.A., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Günbey E.

Objectives: The aim of this study was to compare nasopharyngeal examination findings with those of polysomnography, which is considered to be the gold standard, in positional and nonpositional obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) patients. Patients and Methods: The study included 374 patients (215 males, 159 females; mean age 44.9 years; range 11 to 77 years) presenting with OSAS or simple snoring. Patients underwent polysomnography recordings and otorhinolaryngologic examination including fiberoptic nasopharyngoscopy with the Müller maneuver. The correlation of the data scoredwith the polysomnographic findings and body mass index (BMI) was investigated. The findings were assessed using the Mann Whitney U-test (anatomic findings) and Student t-test (Müller maneuver). Results: Body mass index was correlated with apnea-hypopnea index (AHI), AHI-Lateral AHI-supine, the grade of the tongue base and neck circumference (p<0.05). In general, the dominant level of obstruction was at the soft palate level in patients with severe OSAS. There was a positive correlation between the grade of lateral obstruction at the soft palate level and AHI and AHI-lateral (p=0.01, p=0.02, respectively). The grade of anteroposterior obstruction at the tongue base level had a significant correlation with AHI- total and AHI-supine (p<0.05). The grade of the tonsillar hypertrophy revealed significant correlation with AHI-total and AHI-supine (p<0.05). There was no significant correlation between the degree of the nasal septal deviation and AHI (p>0.05). Conclusion: When upper airway obstruction is evaluated, AHI and positional AHI values should be used separately.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(5):246-252

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale