Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Endolarengeal mikrocerrahi uygulanan hastalarda ses kalitesinin akustik ve spektrografik analiz ile değerlendirilmesi
 

Endolarengeal mikrocerrahi uygulanan hastalarda ses kalitesinin akustik ve spektrografik analiz ile değerlendirilmesi

Topaloğlu İ., Göksel A.O.

Amaç: Bu çalışmada, endolarengeal mikrocerrahi uygulanan hastalarda, ses kalitesinde meydana gelen değişiklikler, objektif ses analizleriyle incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Benign vokal kord patolojisi nedeniyle endolarengeal mikrocerrahi uygulanan 30 hasta (17 kadın, 13 erkek; ort. yaş 34.3±11.5 yıl; dağılım 17-65 yıl) ve larengeal patolojisi bulunmayan 25 kişi (12 kadın, 13 erkek; ort. yaş 28.7±6.6 yıl; dağılım 22-50 yıl) çalışmaya dahil edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası hasta grubundan elde edilen ses kayıtları ile kontrol grubu ses kayıtları akustik ve spektrografik olarak analiz edildi. Ses kayıtları için Cool-Edit, ses analizleri için ise Praat yazılımları kullanıldı. Çalışmada elde edilen çeşitli ses parametre bulguları, istatistiksel yöntemlerle karşılaştırıldı. Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası akustik analiz bulguları karşılaştırıldığında fundamental frekans parametresi hariç tüm parametrelerde anlamlı derecede fark saptandı. Ameliyat sonrası; S/Z oranı, jitter ve shimmer değerlerinde anlamlı derecede düşüş, buna karşın maksimum fonasyon zamanı, harmonik/gürültü oranı ve şiddet değerlerinde ise anlamlı derecede yükselme saptandı. Fundamental frekans değerinde, anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Ameliyat sonrası bulgular ile kontrol grubu bulguları arasında ise anlamlı fark bulunmadı. Fonetik dengeli okuma pasajı kayıtlarına uygulanan, uzun süreli ortalama spektrum analizinde; ameliyat sonrası amplitüd değerlerinin, ameliyat öncesi değerlere oranla anlamlı derecede yükseldiği saptandı. Sonuç: Akustik ve spektrografik ses analizleri, endolarengeal mikrocerrahinin ses kalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek, objektif bilgiler sağlayan yöntemlerdir.

Voice quality assessment via acoustic and spectrographic analysis in patients who had endolaryngeal microsurgery

Topaloğlu İ., Göksel A.O.

Objectives: In this study, changes in quality of voice in patients who underwent endolaryngeal microsurgery were assessed by objective voice analyses. Patients and Methods: Thirty patients (17 females, 13 males; mean age 34.3±11.5 years; range 17 to 65 years), who underwent endolaryngeal microsurgery because of benign vocal cord pathology and 25 people (12 females, 13 males; mean age 28.7±6.6 years; range 22 to 50 years), without laryngeal pathology were included in this study. Voice records, which were taken from the patients pre- and postoperatively, and also from the control group, were analyzed acoustically and spectrographically. Cool-Edit software was used for voice recording, and Praat software was used for voice analysis. Parameters, which were obtained in the study, were compared statistically. Results: When pre- and postoperative acoustic analysis results were compared, it was found out that there was significant difference in all parameters except fundamental frequency. While S/Z ratio, and jitter and shimmer values were significantly decreased postoperatively, maximum phonation time, harmonic/noise ratio, and intensity values were significantly increased. No important changes were detected in fundamental frequency value. Postoperative and control group findings were not significantly different. At long term average spectrum analysis of the phonetically balanced read passage records, postoperative amplitude value was increased significantly, compared to preoperative values. Conclusion: Acoustic and spectrographic voice analyses are objective methods which can be used to assess effects of endolaryngeal microsurgery on quality of voice.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(5):253-258

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale