Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Sıçanlarda perfore timpanik membrandaki miringosklerozda intraperitoneal çinko aspartat uygulamasının etkisi
 

Sıçanlarda perfore timpanik membrandaki miringosklerozda intraperitoneal çinko aspartat uygulamasının etkisi

Kılıç M.A., Yıldırım İ., Aydoğan B., Okur E., Çıralık H.

Amaç: Bu çalışmada sıçan perfore timpanik membranındaki miringosklerozda çinko aspartatın etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Sprague-Dawley cinsi 15 adet sıçan her bir grupta beş sıçan olacak şekilde rastgele üç gruba ayrıldı. Otomikroskopik muayeneleri yapıldıktan sonra sıçanlara iki taraflı miringotomi uygulandı. Grup 1’e hiçbir tedavi uygulanmadı, grup 2’ye intraperitoneal serum fizyolojik ve grup 3’e ise intraperitoneal çinko aspartat uygulandı. Timpanik bullalar 20 gün sonra çıkarıldı. Işık mikroskobu altında histopatolojik inceleme yapıldı. Bulgular: Miringosklerotik bulgulara göre gruplar karşılaştırıldığında, grup 1 ve 2 arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p=1.00), grup 1 ile 3 arasında ve grup 2 ile 3 arasında anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.03). Sonuç: Çinko aspartat tedavisi miringosklerozun önlenmesi veya azaltılmasında yararlı etkilere sahip gibi görünüyor, fakat bu etkinin ortaya çıkarılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

The effect of intraperitoneal administration of zinc aspartate on myringosclerosis in perforated tympanic membranes..

Kılıç M.A., Yıldırım İ., Aydoğan B., Okur E., Çıralık H.

Objectives: The objective of the present study was to determine the effect of zinc aspartate on myringosclerosis in perforated rat tympanic membrane. Materials and Methods: Fifteen Sprague-Dawley rats were randomly divided into three groups each containing five rats. Automicroscopic examinations were performed and then all rats were bilaterally myringotomized. Group 1 received no treatment. Group 2 was treated with intraperitoneal injection of physiological saline and group 3 with intraperitoneal injection of zinc aspartate. Tympanic bullas were harvested after 20 days. Histopathological evaluation was carried out under the light microscope. Results: When the groups were compared in the light of the myringosclerotic findings, while there was no significant difference between group 1 and 2 (p=1.00), it was found that there were significant differences between group 1 and 3, and between group 2 and 3 (p<0.03). Conclusion: It appears that zinc aspartat treatment has beneficial effects on prevention or retardation of the development of myringosclerosis, but further studies are needed to clarify this effect.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(5):263-267

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale