Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Erzurum’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında A grubu beta hemolitik streptokok insidansı
 

Erzurum’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında A grubu beta hemolitik streptokok insidansı

Enöz M., İnançlı H.M., Sevinç İ.

Amaç: Erzurum’da üst solunum yolu enfeksiyonlarında A grubu beta hemolitik streptokok (AGBHS) insidansı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışmada Erzurum’da Ocak 2006 - Aralık 2006 tarihleri arasında 4112 üst solunum yolu enfeksiyonlu hastadan (1989 erkek, 2123 kadın; ort. yaş 21±1.5 yıl; dağılım 14-46 yıl) boğaz sürüntü örneği alındı ve AGBHS izolasyonu için kültür yapıldı. Bulgular: Bu çalışmada hastaların 268’inde (%6.51) AGBHS izole edildi. İlkbaharda 941 hastanın 51’inde (%5.42), yazın 592 hastanın 23’ünde (%3.88), sonbaharda 968 hastanın 69’unda (%7.13) ve kışın 1611 hastanın 125’inde (%7.76) AGBHS izole edildi. A grubu beta hemolitik streptokok izole edilen hastaların 128’i (%6.43) erkek, 140’ı (%6.59) kadın idi. Ki-kare testinde (Alfa değeri p=0.01 ve p=0.05 aralığında) mevsimler arasında enfeksiyon frekansında anlamlı farklılık saptandı (p<0.01). Kadınlar ve erkekler arasında taşıyıcılık oranı arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Erzurumda saptanan AGBHS insidansı, diğer ülkelerden daha düşük idi. Mevsimler arasında frekans yönünden önemli farklılıklar vardı (p<0.01). En yüksek insidans kış mevsiminde idi. Bölgedeki bu düşük insidans, coğrafi özelliklere bağlı kolonizasyonun zorlaşmasına, insanların beslenme alışkanlıklarına ve diğer faktörlere bağlı olabilir.

The incidence of group A beta haemolytic streptococci in upper respiratory tract infections in Erzurum

Enöz M., İnançlı H.M., Sevinç İ.

Objectives: The incidence of group A beta hemolytic streptococci (GABHS) in upper respiratory tract infections in Erzurum was investigated. Patients and Methods: In this descriptive study throat swabs were obtained from 4112 patients (1989 males, 2123 females; mean age 21±1.5 years; range 14 to 46 years) with upper respiratory tract infections in Erzurum, Turkey between January 2006 and December 2006 and they were cultured for isolation of GABHS. Results: In this study GABHS were isolated in 268 (6.51%) of patients. Group A beta hemolytic streptococci were isolated in 51 of 941 patients (5.42%) in the spring, in 23 of 592 patients (3.88%) in the summer, in 69 of 968 patients (7.13%) in the autumn, and in 125 of 1611 patients in the winter. Of those patients in whom GABHS were isolated, 128 (6.43%) were male and 140 (6.59%) were female. At Chi square test, (Range for alpha value, p=0.01 and p=0.05) there was a significant difference in the frequency of infection between the seasons (p<0.01). There was no significant difference between men and women with respect to carrier rate (p>0.05). Conclusion: The incidence of GABHS detected in Erzurum was lower than that in other countries. There were statistically significant differences in frequency between the seasons (p<0.01). The highest incidence was in the winter. Low incidence of GABHS in this region may be due to prevention of the colonization because of geographic features, nutritional habits and other factors.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(6):285-288

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale