Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Çocuklarda akut otit media tedavisinde nazal dekonjestan, oral dekonjestan ve oral dekonjestan-antihistaminiklerin etkin
 

Çocuklarda akut otit media tedavisinde nazal dekonjestan, oral dekonjestan ve oral dekonjestan-antihistaminiklerin etkin

Eyibilen A., Güven M., Gürbüzler L., Aladağ İ., Koç S.

Amaç: Bu çalışmada çocuklarda akut otit media tedavisinde ve orta kulak efüzyonunun çözülmesinde nazal dekonjestan, oral dekonjestan ve oral dekonjestan-antihistaminik kombinasyonu içeren ilaçların etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Akut otit media tanısı konan ve farklı ilaç uygulanarak tedavi edilen 318 çocuğun [160 erkek (179 kulağı) and 158 kız (176 kulağı)] toplam 355 kulağı orta kulak sıvısının çözülmesine göre geriye dönük olarak incelendi. Kulakların 151’i yalnızca antibiyotik ve analjezik (grup 1), 64’ü antibiyotik analjezik ve nazal dekonjestanla (grup 2) 81’i antibiyotik, analjezik ve oral dekonjestanla (grup 3), 59’u ise antibiyotik, analjezik ve oral dekonjestan-antihistaminik kombinasyonu (grup 4) içeren ilaçlarla tedavi edilmişlerdi. Orta kulak sıvısı olan çocuklar üç ay takip edildi. Bulgular: Grup 1, 2, 3 ve 4’de inatçı orta kulak sıvısı vardı ve orta kulak sıvısının varlığı birinci ayın sonunda gruplara göre sırasıyla %27.2, %18.8, %25.9 ve %28.8, üçüncü ayın sonunda ise sırasıyla %5.8, %0, %0 ve %5.9 idi. Üçüncü ayın sonunda orta kulak sıvısının çözülmesi açısından yalnızca antibiyotik kullanan ve ilaveten dekonjestanların verildiği gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Akut otit media tedavisinde hastalığın doğal seyrinde herhangi bir değişikliğe neden olmadıkları için dekonjestan ve antihistaminik içeren ilaçların kullanılmasını önermiyoruz.

The effectiveness of nasal decongestants, oral decongestants and oral decongestant-antihistamines in the treatment ..

Eyibilen A., Güven M., Gürbüzler L., Aladağ İ., Koç S.

Objectives: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of nasal decongestants, oral decongestants and oral decongestant-antihistamines in the treatment of acute otitis media and resolution of the middle ear effusion in children. Patients and Methods: 355 ears of 318 children [160 boys (179 ears) and 158 girls (176 ears)] who were diagnosed to have acute otitis media and treated for it with different drug regimens were evaluated retrospectively regarding resolution of the middle ear fluid. 151 ears were treated with antibiotics and analgesics (group 1), 64 with antibiotics, nasal decongestants and analgesics (group 2), 81 with antibiotics, oral decongestants and analgesics (group 3), and 59 with antibiotics, oral decongestant-antihistamine combinations and analgesics (group 4). The children with middle ear effusion were followed up for three months. Results: Group 1, 2, 3 and 4 had persistent middle ear effusion and the presence of middle ear effusion was 27.2%, 18.8%, 25.9%, 28.8% at the 1st month and 5.8%, 0%, 0% and 5.9% at the end of the 3rd month, respectively. At the end of the third month, there was no significant difference between the groups regarding the resolution rates of the middle ear fluids in the antibiotic group and decongestants groups (p>0.05). Conclusion: We do not recommend the use of decongestants and antihistamines in the treatment of acute otitis media as they do not change the natural course of the disease.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(6):289-293

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale