Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi
 

Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi

Erdoğan N., Boyraz İ., Uluç E., Kazıkdaş Ç., Etit D., Boyraz E.

Amaç: Bu çalışmanın amacı temporal kemiğin değerlendirmesinde çok önemli bir yere sahip olan bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi ile timpanosklerozun tespit edilebileceğini göstermek. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2006-Mayıs 2006 tarihleri arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğine başvuran, kronik orta kulak enfeksiyonu ve iletim tipi işitme kaybı tanısı konan ve bu nedenle ameliyat edilen 19 hasta (12 kadın, 7 erkek; ort. yaş 31 yıl; dağılım 12-57 yıl) çalışma grubunu oluşturdu. Ameliyat sırasında kulak zarı ve/veya orta kulak boşluğundan elde edilen timpanosklerotik plaklar patolojik değerlendirme için ayrıldı. Ameliyat öncesi elde edilen temporal kemik BT görüntüleri, hastaların ameliyat bulguları bilinmeden baş-boyun radyolojisi ile ilgilenen uzman bir radyolog tarafından tekrar değerlendirildi. Bulgular: Timpanosklerotik plaklardan elde edilen tüm histopatolojik spesimenlerde, hiyalin dejenerasyon ve kollajen artışını takiben artmış epitel kalınlığı, kalsifikasyon ve bazı olgularda ossifikasyon izlendi. Timpanoskleroz, BT kesitlerinde kulak zarında kalınlaşma ve yoğunluk artışı, orta kulak boşluğundaki yumuşak doku içerisinde ovoid, lineer veya örümcek ağı gibi farklı formlarda kalsifik ya da ossifik yüksek yoğunluklu alanlar olarak görüldü. Tek taraflı ameliyat edilen 19 olgunun sekizinde (%42.1) yalnızca kulak zarında, ikisinde (%10.5) yalnızca orta kulak boşluğunda, sekizinde (%42.1) ise hem kulak zarı hem de orta kulak boşluğunda BT’de timpanosklerozla uyumlu bulgular saptandı. Sadece bir olguda (%5.2) timpanosklerotik plak radyolojik olarak izlenmedi. Sonuç: Bu çalışmada temporal kemik BT incelemenin, orta kulak iltihabı ve iletim tipi işitme kaybı olan hastalarda işitme kaybının etyolojisinin ve timpanoskleroz varlığının ortaya konmasında ve yerleşim yerinin belirlenmesinde değerli bir yöntem olduğunu gösterildi. Klinik bulgularla birlikte değerlendirildiğinde BT’nin timpanoskleroz cerrahisi öncesinde cerrahlara yol gösterici önemli bir rehber olabileceği sonucuna varıldı.

The importance of computed tomography examination of temporal bone in detecting tympanosclerosis

Erdoğan N., Boyraz İ., Uluç E., Kazıkdaş Ç., Etit D., Boyraz E.

Objectives: The aim of this study was to show detectability of tympanosclerotic plaques with computed tomography (CT) which has an important role in the evaluation of temporal bone. Patients and Methods: Our study group included 19 tympanoplasty cases (12 females, 7 males; mean age 31 years; range 12 to 57 years) who were operated on for hearing restoration due to chronic otitis media and conductive hearing loss between January 2006 and May 2006 at the Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, İzmir Atatürk Traning and Research Hospital. The tympanosclerotic plaques obtained from surgical specimens were sent for pathological confirmation and temporal bone CT scans which were obtained preoperatively were reevaluated by a blinded radiologist who was dealing with head and neck radiology. Results: All histopathological specimens obtained from tympanosclerotic plaques showed hyaline degeneration and increased collagen formation, resulting in increased epithelial thickness, calcification and in some cases ossification. Tympanosclerosis was identified in CT scans as ossified or calcified high density regions in the soft tissue in middle ear cavity, leading to ovoid, linear or weblike forms. Of those 19 cases, who were unilaterally operated on, eight cases had findings suggestive of tympanosclerosis in CT only in tympanic membrane (42.1%), two in only middle ear (10.5%) and eight in both middle ear and tympanic membrane (42.1%). In only one case (5.2%), tympanosclerosis was not identified radiologically. Conclusion: This study shows that temporal bone CT scan is a valuable method to diagnose the etiology of hearing loss and to detect the localization of the tympanosclerosis, in patients with chronic otitis media and conductive hearing loss. When combined with clinical findings, CT scans can be an informative guide to otolaryngologists for preoperative evaluation of tympanosclerosis.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(6):294-298

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale