Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2009 » Selim tiroid hastalıklarında total tiroidektomi
 

Selim tiroid hastalıklarında total tiroidektomi

Aksoy F., Veyseller B., Ertaş B., Açıkalın M., Yıldırım Y.S., Demirhan H., Kumral T. L., Bayraktar İ. G.

Amaç: Bu geriye dönük çalışmada, selim tiroid hastalığı nedeniyle total tiroidektomi yapılan hastaların ameliyat verileri ve bu cerrahinin güvenilirliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: 2002-2008 tarihleri arasında total tiroidektomi uygulanan 323 hasta (49 erkek, 274 kadın; ort. yaş 42.6±14.1 yıl; dağılım 13-80 yıl) çalışmaya alındı. Yapılan ameliyat öncesi incelemelerde, tiroid kanseri şüphesi yüksek olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastaların total tiroidektomi endikasyonları, kanser sıklığı ve komplikasyon oranları değerlendirildi. Hastaların 283’ü (%87.6) iki taraflı multinodüler guatr, 17’si (%5.3) toksik guatr ve 23’ü (%7.1) ise tiroidit nedeniyle ameliyat edildi. Bulgular: Çalışmamızda kalıcı reküren larengeal sinir felci ve kalıcı hipoparatiroidizm sıklıkları sırasıyla %0.6 ve %1.86 olarak saptandı. Hastaların %0.6’sında cerrahi gerektiren ameliyat sonrası kanama görüldü. Takipler sırasında rekürens görülmedi. Sonuç: Çalışmamız, total tiroidektomide kalıcı komplikasyonların oldukça düşük görüldüğünü ve bu yöntemin güvenilir bir tedavi seçeneği olduğunu göstermektedir. Total tiroidektomi selim multinodüler veya diffüz guatrda kabul edilebilir bir cerrahi seçenektir.

Total thyroidectomy in benign thyroid diseases

Aksoy F., Veyseller B., Ertaş B., Açıkalın M., Yıldırım Y.S., Demirhan H., Kumral T. L., Bayraktar İ. G.

Objectives: In this retrospective study, we rewieved the data from patients who had total thyroidectomy for benign thyroid disease and evaluated the safety of this surgery. Patients and Methods: Three hundred and twenty three patients (49 males, 274 females; mean age 42.6±14.1 years; range 13 to 80 years) who underwent total thyroidectomy between 2002 and 2008 were included in the study. In the preoperative studies, patients with suspicion of thyroid cancer were excluded. Indications for total thyroidectomy, cancer incidence and complication rates were evaluated. Two hundred and eighty three patients (87.6%) were operated on due to bilateral multinodular goiter, 17 (5.3%) due to toxic goiter, 23 (7.1%) due to thyroiditis. Results: In our study, it was found that the incidences of permanent recurrent laryngeal nerve palsy and permanent hypoparathyroidism were 0.6% and 1.86%, respectively. Postoperative hemorrhage requiring repeat surgery occurred in 0.6% of the patients. There was no recurrence during follow-up. Conclusion: The present study shows that total thyroidectomy is a safe procedure with a low incidence of permanent complications. Total thyroidectomy is an acceptable surgical alternative for benign multinodular or diffuse goiters.

KBB İhtisas Dergisi 2009;19(6):299-303

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale