2010

1. Van der Woude sendromlu olgularımızın soyağacında genetik penetransın analizi: Beş olgu sunumu
Analysis of genetic penetrance in the pedigree of cases with Van der Woude syndrome: report of five cases
2. Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri
Patterns of cervical metastasis from squamous cell carcinoma of the head and neck
3. Travmatik fasyal paralizili sıçanl.sinir iyileşmesinde Evitaminiyle beraber kortikosteroid ve tek başına Evitamini
The healing effects of vitamin E with corticosteroid and vitamin E alone on nerve healing in rats with traumatic..
4. İki taraflı kıvrımlı internal karotis arterin neden olduğu pulsatil orofarengeal ve boyun kitlesi: Olgu sunumu
Pulsatile oropharyngeal and neck mass caused by bilateral tortuous internal carotid artery: a case report
5. Burunda adenolipom: Olgu sunumu
Adenolipoma of the nose: a case report
6. Burun boşluğunda gangliogliom: Olgu sunumu
Ganglioglioma in the nasal cavity: a case report
7. İzole hipoglossus sinir felci: Bir olgu sunumu
Isolated hypoglossal nerve paralysis: a case report
8. Kolesteatomsuz kronik otitis media için uygulanan intakt kanal duvar timpanoplasti sonrası başarısız işitme
Results of revision surgery for hearing failure in intact canal wall up tympanoplasty for chronic otitis media..
9. Yedi yaşında bir çocukta submandibüler bez pleomorfik adenomu: Olgu sunumu
Submandibular gland pleomorphic adenoma in a seven-year-old child: a case report
10. Fungiform papillomanın nadir bir yerleşimi
An unusual localization of fungiform papilloma
11. İdyopatik ani işitme kayıplı olguların genetik yapılarının analizi
Genetic constitution analysis of idiopathic sudden hearing loss
12. Kompleks baş boyun defektlerinin rekonstrüksiyonunda latissimus dorsi kas deri flebi kullanımı
The use of the latissimus dorsi myocutaneous flap in the reconstruction of complex head and neck defects
13. Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları
Ophthalmic complications of paranasal sinus mucoceles
14. Nüks alt dudak kanserlerine yaklaşım
Management of recurrent lower lip carcinomas
15. Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Revision surgery for chronic otitis media: evaluation of indications and results
16. Parotis bezinde onkositik lipoadenom: İnce iğne aspirasyon sitolojisi bulguları ile birlikte bir olgu sunumu
Oncocytic lipoadenoma of the parotid gland:a case report with fine needle aspiration cytology findings
17. Septal infiltrasyon anestezisine bağlı Diplopi: İki olgu sunumu
Diplopia secondary to septal infiltration anesthesia: two cases
18. Modifiye askı snoreplastisi: Çift üçgen şekilli sütür uvulopalatopeksi
Modified sling snoreplasty: double triangle shaped suture uvulopalatopexy
19. Disfajinin nadir bir nedeni: Forestier hastalığı
A rare cause of dysphagia: Forestier’s disease
20. Nazal tıkanıklığın değerlendirilmesinde tepe nazal inspiratuvar akımmetre
Peak nasal inspiratory flowmeter in evaluation of nasal obstruction
21. Hipotirodizm ve rinit arasındaki ilişki
The relationship between hypothyroidism and rhinitis
22. Kemik çimentosu ile inkudostapedial köprüleme ossiküloplasti işitme sonuçları
Incudostapedial bridging ossiculoplasty with bone cement hearing results
23. Cisplatine bağlı gelişen ototoksisitenin N-asetilsistein ve salisilat ile önlenmesi
Preventing cisplatin induced ototoxicity by N-acetylcysteine and salicylate
24. Tüberküloz lenfadenitleri
Tuberculous lymphadenitis
25. Lokal heparinoidlerin rinoplasti sonrası ödem ve ekimozun önlenmesindeki etkinliği
Efficacy of local heparinoids on preventing edema and ecchymosis after rhinoplasty
26. Obs. Uyku apneli hastalarda Müller manevrasıyla üst hava yolunun çoklu seviyeli tıkanıklıkları tespit edebilir mi?
Can the Müller maneuver detect multilevel obstruction of the upper airway in patientswith obstructive sleep apnea syndr.
27. T4N0M0 nazofarenks kanseri hastalarının farklı bir tümör biyolojisi olabilir mi?
T4N0M0 nasopharyngeal carcinoma patients: do they have a distinct tumor biology?
28. Parotis kitlesini taklit eden toksoplazma lenfadeniti
Toxoplasmosis lymphadenitis mimicking a parotid mass
29. Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisinde topikal hemostatik ajanlar
Topical hemostatic agents in otolaryngologic surgery
30. Astımlı ve astımlı olmayan nazal polipozisli hastaların nazal sekresyonlarındaki sitokin seviyeleri
Cytokine levels in nasal secretions in asthmatic and nonasthmatic patients with nasal polyposis
31. Süperiyor labial arter muskulo-mukozal flep ile ağız içi defektlerinin rekonstrüksiyonu:Ön klinik çalışma
Reconstruction of intraoral defects with superior labial artery musculo-mucosal flap:a preliminary clinical study
32. Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri
Value of otoacoustic emission tests in the diagnosis and follow-up of the otitis media with effusion
33. B.Krallık’daki oral ve maksillofasyal cerrahlar arasında pleomorfik adenomların tedavisi ile ilgili anket araştırma
Survey of opinions on the management of pleomorphic adenoma among United Kingdom oral and maxillofacial surgeons
34. Türk toplumunda timpanik kavite hacminin Cavalieri yöntemiyle ölçülmesi
Measurement of tympanic cavity volume by the Cavalieri principle in Turkish population
35. İzole sfenoid sinüzite bağlı kavernöz sinüs sendromundaki değişken orbital semptomlar
Alternating orbital symptoms in cavernous sinus syndrome due to isolated sphenoid sinusitis
36. Larenks kanseri tedavi sonuçları: Sağkalım ve yaşam kalitesi değerlendirilmesi
Larynx cancer treatment results: survive and quality of life assessment
37. Horlama ve obstrüktif uyku apne sendromunda modifiye uvulopalatofarengoplasti sonuçlarımız
Our results with respect to uvulopalatopharyngoplasty in patients with snoring and obstructive sleep apnea syndrome
38. İnternal juguler ven akımı ve devamlılığının fonksiyonel boyun diseksiyonu sonrasında power dubleks Doppler
Assessment of internal jugular vein flow and patency with power duplex Doppler ultrasonography after functional
39. Nadir bir intranazal Mantle hücreli lenfoma olgusu
A rare case of nasal Mantle cell lymphoma
40. Baş boyun bölgesi tüberküloz lezyonları: 48 olgunun geriye dönük analizi
Lesions of tuberculosis in the head and neck region: a retrospective analysis of 48 cases
41. Burun yumuşak doku defektlerinin onarımı
Repair of soft tissue defects of the nose
42. Seröz otitis medialı çocuklarda distorsiyon ürünü otoakustik emisyon sonuçları
Distortion product otoacoustic emissions results in children with middle ear effusion
43. Ljubljana ve DSÖ sınıflamasına göre değerlendirilen larenksin prekanseröz lezyonlarında E-cadherin ekspresyonu
E-cadherin expression patterns of precancerous lesions of the larynx classified according to Ljubljana and WHO..
44. Larenks kanseri T-evrelemesinde klinik muayene ve bilgisayarlı tomografinin etkinliği
Efficacy of clinical examination and computed tomography at T-staging of laryngeal carcinoma
45. Kulak zarı perforasyonu onarımında ada tekniği ile kartilaj timpanoplastisi: Anatomik ve işitsel sonuçlar
Cartilage tympanoplasty with island technique for reconstruction of tympanic membran eperforation:anatomic..
46. Perikraniyal-subgaleal flep ile frontal sinüs obliterasyonu
Frontal sinus obliteration with pericranial-subgaleal flap
47. Dil tümörlerinde, tümör genişliğinin ve derinliğinin metastatik lenf nodundaki ekstrakapsüler yayılıma olan etkisi
The effect of tumor width and depth on extracapsular lymp node metastases in tongue tumors
48. Türkiye’de genç erkek nüfusunda kronik otitis media prevalansı
Prevalence of chronic otitis media in the young male population in Turkey
49. Nazal polipli hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kalitesi
Quality of life before and after surgery in patients with nasal polyposis
50. Fonksiyone tiroid nodüllerinde NIS ekspresyonundaki değişiklikler
Alterations of NIS expression in functioning thyroid nodules
51. Geniş nazal septal perforasyonların üç katmanlı galeal perikranyal flep ile onarımı: Anatomik ve teknik çalışma
Reconstruction of large nasal septal perforations with a three layer galeal pericranial flap: an anatomical and tech…
52. Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan miringosklerozda melatoninin etkisi
The effect of melatonin on experimentally-induced myringosclerosis in rats
53. Tipik larenks karsinoid tümörünün lazer eksizyonu: Olgu sunumu
Laser excision of a typical carcinoid tumor of the larynx: a case report
54. Nadir bir burun tıkanıklığı nedeni: Dev invaziv nonfonksiyonel hipofiz adenomu
A rare cause of nasal obstruction: giant invasive nonfunctioning pituitary adenoma
55. Erişkinlerde larengeal hemanjiyoma yaklaşım: Olgu sunumu
Management of laryngeal hemangioma in adults: a case report
56. Üst dudağın sinir kılıfı miksoması: Olgu sunumu
Nerve sheath myxoma of the upper lip: a case report

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale