Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Larenks kanseri T-evrelemesinde klinik muayene ve bilgisayarlı tomografinin etkinliği
 

Larenks kanseri T-evrelemesinde klinik muayene ve bilgisayarlı tomografinin etkinliği

Egeli E., Naiboğlu B., Toros Zer S., Habeşoğlu M., Eriman M. T., Habeşoğlu E.T., Kınış V.

Amaç: Bu çalışmada tümör T-evresinin doğru tespit edilme oranları ve T-evresini belirlemede kullanılan yöntemlerin etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Mart 2003 - Haziran 2008 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde larenks kanseri nedeniyle ameliyat edilen 47 hasta (6 kadın, 41 erkek; ort. yaş 57.9±9.8 yıl; dağılım 38-81 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tümörlerin T-evrelemeleri; klinik muayene ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularına ve bu yöntemlerin birbirleri ile ilişkilerine göre ayrı ayrı belirlendi. Histopatolojik inceleme sonuçlarına göre yapılan evreleme gerçek doğru evreleme olarak kabul edildi. Ameliyat sonrası histopatolojik inceleme sonuçlarına göre T-evresini doğru tespit etme oranları literatür eşliğinde değerlendirildi. Bulgular: Tümörün histopatolojik T-evresini doğru tespit etme oranları karşılaştırıldığında yöntemler arasında anlamlı farklılık gözlenmedi. Tümörün histopatolojik T-evresini doğru tespit etme oranları, klinik muayene ile %40, BT ile %66, her ikisi birlikte kullanıldığında ise %76 olarak saptandı. En başarılı sonuçlar glottik bölge tümörlerinde sağlandı. Klinik muayene ile T-evresi yanlış tespit edilen hastaların %71’i alt evre, %29’u üst evre, olarak değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografi değerlendirmesinde alt evrelendirmeler ve üst evrelendirmeler sırasıyla %37 ve %63 olarak bulundu. Sonuç: Klinik muayene ve BT bulguları birlikte değerlendirildiğinde evrelemede başarı artmaktadır. Hastalar sadece klinik muayene ile değerlendirildiğinde T-evresi daha çok yanlış alt evrelerine çekilirken, yalnızca BT ile değerlendirildiğinde yanlış üst evrelere çekilebilmektedir. Bu nedenle klinik muayene bulgularının BT bulguları ile birlikte değerlendirilmesi larengeal kanserlerin doğru T-evrelemesi için gereklidir.

Efficacy of clinical examination and computed tomography at T-staging of laryngeal carcinoma

Egeli E., Naiboğlu B., Toros Zer S., Habeşoğlu M., Eriman M. T., Habeşoğlu E.T., Kınış V.

Objectives: The purpose of this study is to investigate the accuracy rates of tumor T-staging and the efficacy of methods used at T-staging. Patients and Methods: Forty-seven laryngeal carcinoma patients (6 females, 41 males; mean age 57.9±9.8 years; range 38 to 81 years) who underwent surgery at Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital 2. Ear Nose Throat Clinic between March 2003 and June 2008 were included in the study. T-staging of the tumors were separately determined according to their clinical examination, computed tomography (CT) findings, and their correlation between these methods. Staging according to histopathological examination was accepted as real accurate staging. Rates of accurate staging according to postoperative histopathological examination results were evaluated under guidance of the literature. Results: When their accuracy rates in determining histopathological T-stages of tumors were compared, there were no significant differences between the methods. The rates of accuracy in determining histopathologic T-stage of tumors were 40% by clinical examination; 66% by CT; and 76% when both methods were used together. The most successful results were obtained at the tumors of glottic region. Among the patients whose tumors had been staged inaccurately by clinical examination, 71% were underestimated while 29% were overestimated. Underestimation and overestimation of stagings were found to be 37% and 63%, respectively, with CT examination. Conclusion: Success of staging increases when clinical examination is used in together with CT. While there is a tendency towards underestimation of T-stage when staging is done only by means of clinical examination, this tendency is towards overestimation when CT is used alone. Thus, combination of clinical examination findings with CT is necessary for an accurate T-staging of a laryngeal cancer.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(1):1-6

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale