Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Kulak zarı perforasyonu onarımında ada tekniği ile kartilaj timpanoplastisi: Anatomik ve işitsel sonuçlar
 

Kulak zarı perforasyonu onarımında ada tekniği ile kartilaj timpanoplastisi: Anatomik ve işitsel sonuçlar

Ülkü Ç.H.

Amaç: Ada tekniği ile yapılan kartilaj timpanoplastisinin anatomik/işitsel verileri değerlendirildi ve sonuçlar temporal fasya timpanoplastisi sonuçları ile kıyaslandı. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2006 - Ocak 2008 tarihleri arasında kliniğimizde perikondriyum kartilaj (12 erkek, 11 kadın; ort. yaş 29.7 yıl; dağılım 12-58 yıl) ya da temporal fasya grefti (9 erkek, 8 kadın; ort. yaş 32.4 yıl; dağılım 13-61 yıl) ile primer tip 1 timpanoplasti ameliyatı uygulanan 40 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya, tek patolojisi sağlam kemikcik zinciri ile birlikte subtotal kulak zarı perforasyonu olan hastalar dahil edildi. Hasta dosyalarından, her iki grup için ameliyat öncesi ve sonrası odyogramlar, ameliyat sonrası otoskopi bulguları ve takip süreleri elde edildi. Değerlendirilen parametreler, kulak zarı perforasyonu kapanma yüzdeleri ve her dört frekans (0.5, 1, 2, 4 kHz) için kemik hava yolu açıklığındaki değişikliklerdi. İşitsel değerlendirme, her iki grup için kulak zarında tam kapanma olan hastalar arasında yapıldı. Bulgular: Kulak zarı perforasyonunun anatomik kapanma oranları, perikondriyum kartilaj ve fasya gruplarında sırası ile %91.3 ve %88.2 idi. Dört frekans için ameliyat öncesi ve sonrası elde edilen pür ton ortalama hava kemik aralığı ise perikondriyum kartilaj ve fasya grupları için sırası ile 21.3±6.7 dB, 9.0±3.9 dB ve 21.2±6.9 dB, 8.5±4.4 dB olarak belirlendi. Bu sonuçlar, ortalama kazancın perikondriyum kartilaj grubunda 12.3 dB ve fasya grubunda ise 12.7 dB olduğunu gösterdi (p>0.05). Sonuç: Ada tekniği ile yapılan primer tip 1 kartilaj timpanoplastisi sonrası elde edilen anatomik ve işitsel sonuçları, primer tip 1 temporal kas fasya timpanoplastisi sonuçları ile kıyaslanabilirdir. Ayrıca kartilaj anatomik deformasyon ve nekroza karşı fasyadan daha dirençlidir. Bu nedenle işitsel sonuçları etkileme kaygısı olmadan kulak zarı onarımında rutin kullanımını öneriyoruz.

Cartilage tympanoplasty with island technique for reconstruction of tympanic membran eperforation:anatomic..

Ülkü Ç.H.

Objectives: The aim of this study was to evaluate anatomic/audiologic outcomes of cartilage tympanoplasty with island technique and compare the results with the results of temporalis fascia tympanoplasty. Patients and Methods: The charts of 40 patients who underwent surgery for primary type 1 tympanoplasty either with perichondrium-cartilage (12 males, 11 females; mean age 29.7 years; range 12 to 58 years) or fascia graft (9 males, 8 females; mean age 32.4 years; range 13 to 61 years) between January 2006 and January 2008 were retrospectively reviewed. Patients in whom the only pathology was subtotal tympanic membrane perforation with intact ossicular chain were included in the study. Pre- and postoperative audiograms, postoperative otoscopy findings and follow-up time were obtained from the patient’s chart in both groups. Reviewed parameters were the complete closure rates of the tympanic membrane perforation and the change in air bone gap at each of four frequencies (0.5, 1, 2, 4 kHz). Audiologic evaluation was made among the patients in whom complete ear drum closure was achieved in both groups. Results: Anatomic closure rates of the tympanic membrane perforation for perichondrium-cartilage and fascia group were 91.3% and 88.2%, respectively. Pre- and postoperative pure tone average air bone gap obtained at four frequencies for the perichondrium-cartilage and fascia group were 21.3±6.7 dB, 9.0±3.9 dB, and 21.2±6.9 dB, 8.5±4.4 dB, respectively. These findings revealed the overall gains of 12.3 dB for the cartilage-perichondrium group and 12.7 dB for the fascia group (p>0.05). Conclusion: The anatomic and audiologic results after cartilage tympanoplasty with island technique are comparable to those after temporalis fascia tympanoplasty. Furthermore, the cartilage is more resistant than the fascia to the anatomic deformation and necrosis. Therefore, we advise its use as a routine tympanic membrane reconstruction material without concern about effecting audiometric resuls.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(1):7-12

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale