Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Dil tümörlerinde, tümör genişliğinin ve derinliğinin metastatik lenf nodundaki ekstrakapsüler yayılıma olan etkisi
 

Dil tümörlerinde, tümör genişliğinin ve derinliğinin metastatik lenf nodundaki ekstrakapsüler yayılıma olan etkisi

Süoğlu Y., Enöz M., Ulusan M., Kumral T. L.

Amaç: Bu çalışmada dil kanserinde tümör genişliği ve derinliğinin ekstrakapsüler nodal yayılım (EKY) ile olan ilişkisi incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada kliniğimizde dil tümörü nedeniyle 1994-2004 yılları arasında ameliyat edilmiş olan 107 olgunun (69 erkek, 38 kadın; ort. yaş 45 yıl; dağılım 25-79 yıl) verileri geriye yönelik olarak incelendi. Olguların 21’inde EKY vardı. Tümörün genişliğinin ve derinliğinin nodal yayılım, sağkalım, evre, EKY gibi çeşitli faktörlere olan etkisi araştırıldı. Bulgular: Tümör genişliği ve derinliğinin ekstrakapsüler yayılıma en çok etki eden faktörler olduğu tespit edildi. Bu iki parametrenin lojistik regresyon analiziyle karşılaştırılması sonucu tümörün genişliğinin, derinlikten daha önemli olduğu görüldü. ROC (receiver operating characteristic) eğrisi incelemesinde tümörün genişliği 3.7 cm’yi, derinliği ise 2.4 cm’yi geçtiğinde EKY açısından maksimum duyarlılık ve özgüllüğe ulaştı. Sonuç: Sonuç olarak, tümör genişliği ve derinliğinin prognoz ve sağkalım üzerine etkileri olduğu gibi; EKY ile de aralarında anlamlı bir ilişki vardır.

The effect of tumor width and depth on extracapsular lymp node metastases in tongue tumors

Süoğlu Y., Enöz M., Ulusan M., Kumral T. L.

Objectives: In this study, we investigate the relationship between the effects of tumor width and depth with the extracapsular nodal spread (ECS) in oral tumors. Patients and Methods: In this study we investigate retrospectively data of 107 patients (69 males, 38 females; mean age 45 years; range 25 to 79 years) with tongue tumors, who had undergone surgery in our clinic, between 1994 and 2004. Twenty one of them had ECS. The effects of tumor width and depth on various parameters such as nodal metastases, survival, grade and ECS are investigated. Results: It was found that tumor width and depth were the most important factors that affect ECS and logistic regression analysis point out tumor width influence more than tumor depth. Receiver operating characteristic (ROC)-curve analysis shows us when tumor width exceeds 3.7 cm or tumor depth exceeds 2.4 cm, rate of ECS reaches the maximum sensitivity and specificity. Conclusion: Tumor width and depth has affects on survival and prognosis but also they have significant relation with ECS.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(1):18-24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale