Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Baş boyun bölgesi tüberküloz lezyonları: 48 olgunun geriye dönük analizi
 

Baş boyun bölgesi tüberküloz lezyonları: 48 olgunun geriye dönük analizi

Özcan C., Ünal M., Görür K., Vayısoğlu Y., Sevük L., Horasan Ş. E.

Amaç: Baş boyun bölgesi tüberküloz tanısı ile tedavi edilen hastalar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu geriye dönük çalışmaya Ocak 2000 ile Haziran 2009 tarihleri arasında baş boyun bölgesi tüberküloz tanısı ile tedavi edilen 48 hasta (28 erkek, 20 kadın; ort. yaş 32.6 yıl; dağılım 11-65 yıl) dahil edildi. Klinik bulgular, tedavi yöntemleri ve tedavi sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Kırk bir hastaya servikal lenfadenopati, iki hastaya parotis bezi tüberkülozu, iki hastaya nazofarenks tüberkülozu ve üç ayrı hastaya sırasıyla dil, tonsil ve larenks tüberkülozu tanısı konulmuştu. Tüberküloz lenfadenit olgularında boyunda kitle en sık boyun arka üçgende yerleşimli idi. Tüm hastalarda tanı eksizyonel biyopsi ile konuldu ve antitüberküloz kemoterapi ile lezyonlarda gerileme gözlendi. Sonuç: Her ne kadar farklı klinik görünümler olsa da, baş boyun bölgesinde tüberküloz servikal lenfadenit tüberkülozun en sık görülen şeklidir. Bununla birlikte boyunda kitle ve baş boyun bölgesi diğer lezyonları ayırıcı tanısında tüberküloz düşünülmelidir.

Lesions of tuberculosis in the head and neck region: a retrospective analysis of 48 cases

Özcan C., Ünal M., Görür K., Vayısoğlu Y., Sevük L., Horasan Ş. E.

Objectives: We evaluated patients who had been treated for head and neck tuberculosis. Patients and Methods: This retrospective study included 40 patients (28 males, 20 females; mean age 32.6 years; range 11 to 65 years) who had received treatment for tuberculosis of the head and neck region between January 2000 and June 2009. Clinical findings, treatment modalities, and the results of treatment were evaluated. Results: Forty-one patients had cervical lymphadenopathy, two patients had parotid gland tuberculosis, two patients had nasopharyngeal tuberculosis, and three patient were diagnosed as tongue, tonsil and larynx tuberculosis respectively. Lymph nodes in the posterior triangle were found to be the most common region afflicted by tuberculosis lymphadenitis. Diagnosis was confirmed by excisional biopsy in all patients and lesions were resolved after antituberculosis chemotherapy. Conclusion: Although different clinical presentations were seen, tuberculosis cervical lymphadenitis is the most common presentation of tuberculosis in the head and neck region. Tuberculosis should be considered in the differential diagnosis of the neck mass and other head and neck lesions.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(2):57-63

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale