Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Seröz otitis medialı çocuklarda distorsiyon ürünü otoakustik emisyon sonuçları
 

Seröz otitis medialı çocuklarda distorsiyon ürünü otoakustik emisyon sonuçları

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Yıldırım Y.S., Demirhan H.

Amaç: Efüzyonlu otitis medialı çocuklarda ventilasyon tüpü öncesi ve sonrası distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DÜOAE) sonuçları ölçüldü ve değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Eylül 2007 - Mayıs 2008 tarihleri arasında kliniğimize başvuran, seröz otitis media tanısı konulan ve ameliyatla ventilasyon tüpü yerleştirilen toplam 30 hastanın (18 erkek, 12 kız; ort yaş 8.6 yıl; dağılım 6-15 yıl) 41 kulağı ileriye yönelik tasarlanan bu klinik çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak sağlıklı ve herhangi bir işitme sorunu olmayan 15 gönüllü bireyin (8 erkek, 7 kız; ort yaş 7.8 yıl; dağılım 5-15 yıl) 30 kulağı çalışmaya alındı. Ameliyat için uygun olan çocukların ameliyat öncesi ve sonrası (dört hafta) timpanometri, saf ses odyometrisi ve DÜOAE ölçümleri yapıldı. Kontrol grubu DÜOAE değerleri ile ameliyat öncesi ve sonrası DÜOAE değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Ameliyat öncesi DÜOAE ölçümlerinde anormal timpanometrik bulguları olan 41 kulağın %80’ninde DÜOAE’ler alınmadı. Ameliyattan dört hafta sonra tüm hastalarda %92.6 oranında DÜOAE’ler alındı. Kontrol grubundaki 30 kulağın 29’unda (%96.7) DÜOAE’ler alındı. Sonuç: Seröz otitis medialı hastalarda ventilasyon tüpü yerleştirildikten bir ay sonra ölçülen DÜOAE’ler ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı derecede artmasına rağmen kontrol grubuna göre düşük kaldı.

Distortion product otoacoustic emissions results in children with middle ear effusion

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Yıldırım Y.S., Demirhan H.

Objectives: To evaluate the role of distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) results in children with middle-ear effusion before and after ventilation tube insertion. Patients and Methods: The study was conducted between the September 2007 and May 2008 at the Otolaryngology Clinic diagnosed with middle-ear effusion. A prospective study was carried out 30 patient (18 males, 12 females; mean age 8.6 years; range 6 to 15 years) and a total of 41 ears with middle-ear effusion. A total of 30 ears of 15 volunteers healthy control group (8 males, 7 females; mean age 7.8 years; range 5 to 15) included in the study. All children listed for appropriate surgery had a pre- and postoperative (four week after) tympanometry, pure tone audiometry and DPOAE recorded. A comparison was made between control group DPOAE value and pre- and postoperative DPOAE value of patient. Results: Preoperatively, 41 ears had an abnormal tympanometry of which 80% had absent DPOAE. After four week all postoperative patients with surgery had 92.6% a normal DPOAE. Control group of 29/30 ears had a normal (96.7%) DPOAE. Conclusion: Patients with otitis media with effusion measured preoperative DPOAE, postoperative after one month all patients with grommets had a more DPOAE value comparison with preoperative, but less for control group.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(2):71-76

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale