Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » B.Krallık’daki oral ve maksillofasyal cerrahlar arasında pleomorfik adenomların tedavisi ile ilgili anket araştırma
 

B.Krallık’daki oral ve maksillofasyal cerrahlar arasında pleomorfik adenomların tedavisi ile ilgili anket araştırma

Tarakçı E., Nassani Z. M.

Amaç: Bu çalışmada Büyük Britanya’daki oral ve maksillofasyal cerrahlar arasında pleomorfik adenomların tedavisi ile ilgili güncel noktalar vurgulandı. Hastalar ve Yöntemler: Bir anket hazırlandı ve İngiliz Oral Maksillofasyal Cerrahi Derneği’ne kayıtlı tüm danışman üyelere (n=263) gönderildi. Ankette, cerrahın cerrahi deneyimi, bir yetişkin ve bir çocuktaki parotis bezinin süperfisyel lobunda yeni tanı konulan 3 cm çapındaki pleomorfik adenomda tercih edilen cerrahi tedavi ve pleomorfik tükürük bezi adenom (PTA)’ların tedavi seçenekleri, aşağıdaki dört senaryo ile değerlendirildi: (i) PSA ile birlikte tam eksizyon ya da tam olmayan eksizyon; (ii) PTA ve karsinom in situ (atipik pleomorfik adenom) ile birlikte tam eksizyon ya da tam olmayan eksizyon; (iii) PTA ile invaziv olmayan malign transformasyon ile tam eksizyon ya da tam olmayan eksizyon; ve (iv) PTA içinde karsinom ile tam eksizyon ya da tam olmayan eksizyon. Başlangıçta yanıt oranı düşük idi ancak iki katılımcının katkısıyla yanıt oranında artış oldu. Bulgular: Son yanıt oranı %67 oldu. Sonuçlar, katılımcıların yetişkin ve çocuklardaki pleomorfik adenom tedavisiyle ilgili görüşleri arasında anlamlı fark bulunmadığını gösterdi. Yüz otuz üç cerrahın 75’i (%56.4), multinodüler nüksü olan yaşlı hastaları radyoterapi ve cerrahiden oluşan kombine tedavi yöntemi ile tedavi etmişlerdi. Yüz beş (%78.9) cerrah tekli (soliter) nüksü olan yaşlı hastaları yalnız cerrahi yöntem ile tedavi etmişlerdi. Karsinom in situ (atipik plomorfik adenom) ya da invaziv olmayan malign transformasyon olan PTA tedavisi ile ilgili tam eksizyon üzerine bir fikir birliği vardı. Sonuç: Bu anket, çocuklarda ve yetişkinlerdeki primer pleomorfik adenom tedavisi için süperfisyel parotidektominin standart tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir. Radyoterapi ile birlikte kombine cerrahi tedavisi multinodüler nüks olgularında tercih edilen seçenektir ve tek başına cerrahi tedavi ise tekli nüks olgularında önerilmektedir.

Survey of opinions on the management of pleomorphic adenoma among United Kingdom oral and maxillofacial surgeons

Tarakçı E., Nassani Z. M.

Objectives: This study aims to highlight the current points of view regarding the management of pleomorphic adenomas among oral and maxillofacial surgeons in the United Kingdom. Patients and Methods: A questionnaire was drafted and sent to all the consultant members of the British Society of Oral Maxillofacial Surgery (n=263). The survey evaluated the surgical experience of the surgeon, the preferred surgical treatment of a newly diagnosed 3 cm diameter pleomorphic adenoma in the superficial lobe of the parotid gland in an adult and a child, and the treatment options of pleomorphic salivary adenoma (PSA) with the four following scenarios: (i) PSA with complete excision or incomplete excision; (ii) PSA with carcinoma in situ (atypical pleomorphic adenoma) with complete excision or incomplete excision; (iii) PSA with non-invasive malignant transformation with complete or incomplete excision; and (iv) carcinoma in PSA with complete or incomplete excision. The initial response was low so two reminders were sent to increase the rate of response. Results: The final response rate was 67%. The results showed that there was no significant difference in the opinions of the respondents regarding treatment of pleomorphic adenoma in both adults and children. Seventy-five (56.4%) of 133 surgeons were treated the multinodular recurrence in older patients with surgery combined with radiotherapy. One-hundred and five (78.9%) surgeons were treated older patients with solitary recurrence with surgery alone. There was a consensus on complete excision for the treatment of carcinoma in situ (atypical pleomorphic adenoma) or PSA with non-invasive malignant transformation. Conclusion: This survey shows that superficial parotidectomy is the standard treatment method for primary pleomorphic adenoma in children and adults. Surgery combined with radiotherapy is the preferred option in the case of multinodular recurrence, and surgery alone is recommended in the case of a solitary recurrence.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(3):129-136

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale