Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Cisplatine bağlı gelişen ototoksisitenin N-asetilsistein ve salisilat ile önlenmesi
 

Cisplatine bağlı gelişen ototoksisitenin N-asetilsistein ve salisilat ile önlenmesi

Topçu İ., Enöz M., Yıldırım M., İnançlı H.M., Oktay F. M., Samancı B.

Amaç: Bu çalışmada salisilat ve N-asetilsistein kullanımıyla cisplatin kaynaklı ototoksisitenin azaltılabilirliği ya da engellenebilirliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Solid organ tümörü nedeniyle cisplatin kemoterapi kullanan 54 hasta (28 kadın, 26 erkek; ort. yaş 37±9.5; dağılım 29-71 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar her bir grupta 18 kişi olacak şekilde rastgele üç gruba ayrıldı. İlk grup (kontrol grubu) sadece cisplatin aldı, ikinci grup N-acetylcysteine (NAC; 600 mg/gün) ile birlikte cisplatin aldı ve üçüncü grup salisilat (300 mg/gün) ile birlikte cisplatin aldı. Bütün hastalar yüksek frekans odyometri ve işitsel beyin sapı yanıtını içeren odyolojik incelemeyle değerlendirildi. Bulgular: Cisplatin tedavi protokolüne N-asetilsis-teine eklenmesiyle, 10.000 ve 12.000 Hz frekanslarındaki cisplatin kaynaklı ototoksik hasarın azaldığı görüldü. Cisplatine ile salisilat alan hastaların işitme kayıbı seviyelerinde herhangi bir azalma görülmedi. Sonuç: Çalışmamızda işitsel beyin sapı yanıtı testi sonuçlarına bakıldığında ne N-asetilsistein ne de salisilat alan hastalar arasında cisplatin ototoksisitesini azaltma yönünden anlamlı fark bulundu.

Preventing cisplatin induced ototoxicity by N-acetylcysteine and salicylate

Topçu İ., Enöz M., Yıldırım M., İnançlı H.M., Oktay F. M., Samancı B.

Objectives: In this study we investigated if CP induced ototoxicity could be prevented or reduced by the use of salicylate and N-acetylcysteine. Patients and Methods: Fifty-four patients (28 females, 26 males; mean age 37±9.5 years; range 29 to 71 years) who had cisplatin chemotherapy due to solid organ tumors were enrolled in the study. The patients were randomized into three groups, with 18 patients in each group. The first group (control group) received cisplatin, second group received N-acetylcysteine (NAC; 600 mg/day) with cisplatin and the third group received salicylate (300 mg/day) with cisplatin. All patients evaluated audiologically including high frequency audiometry and auditory brainstem response. Results: The cisplatin-induced ototoxic damage could be reduced in 10,000 and 12,000 Hz frequencies when N-acetylcysteine was added to the cisplatin therapy protocol. There was no decrease in the hearing loss levels of the patients who were receiving cisplatin with salicylate. Conclusion: According to auditory brainstem response testing results, there was no difference detected between N-acetylcysteine or salicylate for the amelioration of cisplatin induced ototoxicity.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(4):173-183

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale