Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Tüberküloz lenfadenitleri
 

Tüberküloz lenfadenitleri

Kayhan F. T., Meriç A., Sayın İ., Yazıcı M., Çakabay T., Bişkin S.

Amaç: Bu çalışmada tüberküloz (Tbc) lenfadenit tanısı konulan hastaların yaşı, cinsiyeti, temas öyküsü, sigara öyküsü, sosyoekonomik durumu, lenfadenitin yerleşim yeri, görüntüleme yöntemleri, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve eksizyonel biyopsi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Şubat 2006 ile Şubat 2008 tarihleri arasında 104 hasta boyun kitlelerinin etyolojisinin saptanması amacı ile ameliyat edildi. Patoloji sonucunda Tbc lenfadenit tanısı konulan 26 hasta (16 kadın, 10 erkek; ort. yaş 36.9 yıl; dağılım 16-52 yıl) çalışmaya dahil edildi. Bütün hastaların kulak burun boğaz muayeneleri rutin olarak yapıldı. Hemogram, biyokimya ve serolojik testleri yapıldı. Hastalar ön-arka akciğer grafileri, PPD (Purified protein derivative) ve göğüs hastalıkları konsültasyonu görüntüleme yöntemleri ile İİAB yapılarak değerlendirildi. Tüm hastalara tanı boyun kitlesinden yapılan eksizyonel biyopsi ile konuldu. Ameliyat sırasında Ziehl-Neelsen yöntemiyle boyama ve doku kültürü için materyal alındı. Bulgular: Yirmi altı hastanın sekizinde Tbc ile temas öyküsü vardı. Bir kişi daha önce akciğer Tbc’si geçirmişti. Altı hasta daha önce Tbc lenfadeniti nedeni ile tedavi almış ancak tedavisini tamamlamamıştı. Boyun ultrasonografisi ve boyun bilgisayarlı tomografisinde hastaların 16’sında solid 10’unda ise kistik kitle saptandı. Yirmi dört hasta ise pozitif PPD olarak (>10 mm) değerlendirildi. Hastaların hiçbirinde Tbc lenfadenitle aktif akciğer Tbc birlikteliği saptanmadı. Sonuç: Şüphe Tbc lenfadenitinin tanısında en önemli adımdır. Sosyoekonomik durumu kötü olan daha önce Tbc temas öyküsü olan, sigara kullanan, immün sistemi baskılanmış olan hastalarda ve özellikle boyun kitlesinden akıntı tanımlayanlarda Tbc lenfadenit, ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Tuberculous lymphadenitis

Kayhan F. T., Meriç A., Sayın İ., Yazıcı M., Çakabay T., Bişkin S.

Objectives: In this study, we evaluate tuberculosis (Tbc) lymphadenitis diagnosed patients age, gender, contact history, history of smoking, socioeconomic status, lymphadenitis localization, imaging techniques, fine needle aspiration biopsy (FNAB) and excisional biopsy results. Patients and Methods: Between February 2006 and February 2008 104 patients were operated to determine the etiology of their neck masses. Twenty-six patients (16 females, 10 males; mean age 36.9 years; range 16 to 52 years) who were diagnosed as Tbc lymphadenitis according to pathology results were included in the study. Ear, nose and throat examinations were performed in all patients routinely. Hemogram, biochemical and serological tests were performed. The patients were evaluated with anterior-posterior chest radiographs and purified protein derivative (PPD) by chest diseases consultation imaging methods and FNAB was performed. All patients diagnosed with excisional biopsy of neck mass. During the operation, tissue culture and Ziehl-Neelsen method for staining was prepared. Results: Out of 26 patients eight had a history of contact with Tbc. One person had previously lung Tbc. Six patients had previously received treatment because of Tbc lymphadenitis, but didn’t complete the treatment. Neck ultrasonography and neck computed tomography detected a solid mass in 16 patients and cystic mass in 10 patients. The 24 patients were evaluated as positive PPD (>10 mm). None of the patients had an association between active pulmonary Tbc and Tbc lymphadenitis. Conclusion: Suspicion is the most important step in the diagnosis of Tbc lymphadenitis. In patients with low socioeconomic status, previous Tbc contact, tabacco usage, suppressed immune system, and particularly in those with drainage from neck masses, Tbc lymphadenitis should be considered in the differential diagnosis.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(4):184-190

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale