Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi
 

Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi

Dere H., Ensari S., Özcan M., Selçuk A., Akdoğan Ö., Özcan İ., Özdoğan F., Göktürk G.

Amaç: Birincil ve düzeltme ameliyatı uygulanan hastalarda kronik otitis media, düzeltme ameliyatı tipleri, kolesteatomun en sık gözlendiği bölgeler, işitme sonuçları ve greft zar durumları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Mayıs 2003 - Mart 2009 tarihleri arasında kliniğimizde kronik otitis media tanısıyla ameliyat edilen 495 hastadan düzeltme ameliyatı yapılan 43 hasta (21 erkek, 22 kadın; ort yaş. 38.4±15.2 yıl; dağılım 15-76 yıl) geriye dönük olarak değerlendirildi. Düzeltme ameliyatı endikasyonu 32 hastada (%74.4) hastalığın nüksetmesi, 11 hastada (%25.6) işitmenin rekonstrüksiyonu idi. Düzeltme ameliyatı 40 hastaya (%93.0) bir kez uygulanırken, üç (%7.0) hastaya iki kez uygulandı. Birincil ve düzeltme ameliyatı sonrası ortalama 3.2 (dağılım 1-6) yıllık takiplerde hastaların düzeltme ameliyatı tipleri, kolesteatomun en sık gözlendiği bölgeler, işitme sonuçları ve greft zar durumları değerlendirildi. Bulgular: Düzeltme ameliyatında kolesteatom nüksü 28 hastada (%65.1) gözlendi. Yirmi yedi hastanın, 23’ünde (%85.1) greft zar intakt, dördünde (%14.8) ise perfore olarak izlendi. Sonuç: Düzeltme ameliyatında ilk hedef hastalığı ortadan kaldırmaktır. Kolesteatomlu kronik otitis medianın tedavisi ameliyattır. Nüks oranlarının yüksekliği nedeniyle ameliyat sonrası dönemde uzun süre takip gereklidir.

Revision surgery for chronic otitis media: evaluation of indications and results

Dere H., Ensari S., Özcan M., Selçuk A., Akdoğan Ö., Özcan İ., Özdoğan F., Göktürk G.

Objectives: In patients who underwent primary and revision surgery for chronic otitis media, the types of revision surgery, most frequently observed regions of cholesteatoma, hearing results and the status of graft membrane were evaluated. Patients and Methods: Forty-three of 495 patients (21 males, 22 females; mean age 38.4±15.2 years; range 15 to 76 years) with chronic otitis media who underwent revision surgery in our clinic between May 2003 and March 2009 were evaluated retrospectively. Indications for revision surgery were recurrence of the disease in 32 patients (74.4%) and reconstruction of hearing in 11 patients (25.6%). Forty patients (93.0%) underwent revision surgery once and three patients (7.0%) underwent revision twice. Over an average of 3.2 (range 1 to 6) years follow-up after primary and revision surgery, the types of revision surgery, the most frequently observed regions of cholesteatoma, hearing results and the status of graft membrane were assessed. Results: Recurrence of cholesteatoma in revision surgery was seen in 28 patients (65.1%). Out of 27 patients, 23 patients (85.1%) showed intact graft membranes and four patients (14.8%) showed perforated graft membranes. Conclusion: In revision surgery, the first goal is to eliminate the disease. The management of chronic otitis media with cholesteatoma is surgery. Because of high postoperative recurrence rates, long-term follow-up is necessary.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(5):243-248

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale