Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri
 

Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Apuhan T., Binay Ö., Yıldırım Y.S.

Amaç: Bu çalışmada oral kavite, orofarenks, larenks ve hipofarenks yerleşimli yassı epitel hücreli kanserli hastaların servikal lenf nodu yayılımları olup olmadığı, varsa hangi bölgelere geliştiği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğinde Ocak 2004 - Kasım 2007 tarihleri arasında larenks, hipofarenks ve intraoral bölgeden kaynağını alan tümörler nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan ve takipleri düzenli olarak yapılan 81 kanser hastasının (10 kadın, 71 erkek; ort. yaş 55.9 yıl; dağılım 30-81 yıl) kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, tümör yerleşim yerleri, uygulanan cerrahi teknikler, TNM evreleri ve boyun yayılım bölgeleri irdelendi. Bulgular: Larenks kanseri hastalardan alınan 83 boyun piyesinin 36’sında (%43) metastatik lenf nodu bulundu. İntraoral tümörlü hastaların 20 boyun piyesinin altısında (%36.4) yayılım saptandı. Hipofarenks tümörlü yedi hastanın altısında (%85.7) yayılım saptandı. Sonuç: Bu sonuçlar baş boyun yassı epitel hücreli kanserli hastalardaki elektif boyun tedavisinin I, II, III, IV ve V bölgeyi içermesi gerektiğini göstermektedir. Üst aerodigestif sistem yassı epitel hücreli kanserlerin servikal bölgeye yayılımında belirli bir yol izler. Birincil tümörün yerleşim yerine göre boyunda yayılım riski yüksek olan bölgeler vardır. Selektif boyun diseksiyonları tümörün yayılım modellerine göre planlanmalıdır.

Patterns of cervical metastasis from squamous cell carcinoma of the head and neck

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Apuhan T., Binay Ö., Yıldırım Y.S.

Objectives: In this study, the existence, distribution and characteristics of cervical lymph nodes metastases in patients with laryngeal, hypopharyngeal and intraoral squamous cell cancer were investigated. Patients and Methods: A retrospective review of the charts of 81 laryngeal, hypopharyngeal and intraoral cancer patients (10 females, 71 males; mean age 55.9 years; range 30 and 81 years) surgically treated and followed up in Haseki Training and Research Hospital Ear, Nose and Throat Clinic between January 2004 and October 2007 was evaluated. The demographic data of the patients, tumor localization sites, surgical techniques, TNM stages and regional neck metastases were evaluated. Results: In laryngeal cancer patients, metastatic lymph nodes were found in 36 of 83 (43%) neck specimens. Patients with intraoral tumors had metastases in six (36.4%) of 20 neck specimens. In hypopharynx tumor patients in six of seven (85.7%) showed metastasis. Conclusion: These results suggest that elective neck treatment in patients with head and neck squamous cell cancers, should include neck levels I, II, III, IV and V. Upper aerodigestive system squamous cell cancers have specific patterns of invasion in cervical region. According to the localization of the primary tumor, high risk sites of metastases were detected. Selective neck dissections were planned according to these invasion patterns of tumors.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(5):249-254

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale