Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Türkiye’de genç erkek nüfusunda kronik otitis media prevalansı
 

Türkiye’de genç erkek nüfusunda kronik otitis media prevalansı

Cıncık H., Hardal Ü., Salihoğlu M.

Amaç: Bu çalışmada genç erkeklerde kronik otitis media (KOM) prevalansı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ağır askeri fiziksel eğitim için seçim yapılan 20.000 ardışık genç erkek (ort. yaş 22 yıl), İzmir Asker Hastanesi’ndeki iki kulak burun boğaz hekimi tarafından muayene edildi. Kulak muayene bulguları kaydedildi. Kulak zarında perforasyon, retraksiyon, adezyon, miringoskleroz olan hastalar ile daha önce ameliyat edilen hastalar değerlendirildi. Bulgular: Üç yüz elli beş genç erkekte (%1.77) KOM vardı. Diğer bulgular retraksiyon (n=66; %0.33), adezyon (n=36; %0.18), miringoskleroz (n=720; %3.6) ve buşon (n=3200; %16) idi. Beş olgunun (%0.025) radikal mastoidektomi, 16 olgunun (%0.08) ise timpanoplasti ameliyatı geçirdiği bulundu. Sonuç: Genç erkekler arasında KOM’nin prevalansı %1.77’dir. Çalışmamız sadece genç erkek nüfusunu içermesi bakımından sınırlıdır, fakat geniş bir örneklem içermesi nedeniyle önemlidir

Prevalence of chronic otitis media in the young male population in Turkey

Cıncık H., Hardal Ü., Salihoğlu M.

Objectives: In this study, we investigate the prevalence of chronic otitis media (COM) in young men. Patients and Methods: Twenty thousand consecutive young men (mean age 22 years) who were under election for high performance military positions were examined by two otolaryngologists in the Military Hospital, İzmir. The otologic examination findings were noted. We evaluated the patients who have tympanic membrane perforation, retraction, adhesion, myringosclerosis and the patients who had underwent surgery before. Results: Three-hundred and fifty-five young men (1.77%) had COM. Other findings were retraction (n=66; 0.33%), adhesion (n=36; 0.18%), myringosclerosis (n=720; 3.6%) and cerumen (n=3200; 16%). We found out that five (0.025%) of the cases had radical mastoidectomy surgery and 16 (0.08%) of them had tympanoplasty. Conclusion: The prevalence of COM in young men is 1.77%. Although our study has a limitation because all of our samples are young men, the study is unique due to its large sample size.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(6):273-276

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale