Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Nazal polipli hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kalitesi
 

Nazal polipli hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kalitesi

Noyan B., Özüdoğru E., Çaklı H., Cingi C., Gürbüz M.K.

Amaç: Nazal polip tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan hastaların ameliyat sonrası semptomları, paranazal bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları ve yaşam kaliteleri değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2008 - Ocak 2009 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve pür nazal polip tanısıyla ameliyat edilen 32 hasta (18 kadın, 14 erkek; ort. yaş 43 yıl; dağılım 14-64 yıl) bu çalışmaya dahil edildi. Ayrıca, rasgele seçilmiş 36 sağlıklı gönüllü birey kontrol grubu olarak alındı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 3. hafta ve 3. aylardaki rutin kontrollerinde kulak burun boğaz fizik muayeneleri yapıldı ve Kısa Form-36 (KF-36) anketi kullanılarak nazal semptom puanları ve yaşam kaliteleri değerlendirildi. Kısa Form-36 anketi kontrol grubuna da uygulandı. Kısa Form-36 anketinde hastalar sekiz ölçütte değerlendirildi. Ameliyat sonrası 6. ay kontrol paranazal BT bulguları ameliyat öncesi BT bulgularıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların nazal semptomlarında (burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku alamama yakınması, burun ve geniz akıntısı) ameliyat öncesi dönemle karşılaştırıldığında ameliyat sonrası 3. hafta ve 3. ayda düzelme saptandı (p<0.05). Hastaların KF-36 anketindeki alt göstergelerinde de (genel sağlık, fiziksel fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü, sosyal fonksiyon, ağrı, enerji ve zihinsel sağlık) ameliyat öncesi dönemle karşılaştırıldığında ameliyat sonrası 3. hafta ve 3. ayda düzelme gözlendi (p<0.05). Hastaların ameliyat sonrası 6. ay kontrol paranazal BT bulguları da ameliyat öncesi dönemle karşılaştırıldığında anlamlı düzeyde iyileşmiş idi (p<0.001). Sonuç: Nazal polipli hastalara uygulanan cerrahi tedavi sonrasında kısa dönemde tüm semptomlarda ve yaşam kalitesinde iyileşme saptandı. Tanı ve tedavide paranazal BT önemli yer tutmaktadır.

Quality of life before and after surgery in patients with nasal polyposis

Noyan B., Özüdoğru E., Çaklı H., Cingi C., Gürbüz M.K.

Objectives: The postoperative symptoms, paranasal computed tomography (CT) findings and quality of life of the patients who had undergone surgical treatment for nasal polyposis were evaluated. Patients and Methods: This study included 32 patients (18 females, 14 males; mean age 43 years; range 14 to 64 years) who applied to our clinic between January 2008 and January 2009 and were operated on with diagnosis of pure nasal polyps. In addition, 36 healthy volunteers were randomized to the control group. The patients were evaluated before and after surgery, on the 3rd week and 3rd month with routine ear nose and throat physical examination and through the Short Form-36 (SF-36) questionnaire as the nasal symptom scores and quality of life. The SF-36 questionnaire was used in the control group as well. In this SF-36 questionnaire the patients were evaluated for eight domains. Control paranasal CT findings at 6th months after surgery were compared with the CT findings before surgery. Results: We determined improvement of nasal symptoms in patients (nasal obstruction, headache, loss of sense of smell, rhinorrhea and posterior rhinorrhea) at the 3rd week and 3rd month after surgery compared to before surgery (p<0.05). We also determined improvement in the domains of SF-36 questionnaire (general healthy, physical functioning, problems of emotional role, social functioning, pain, vitality and mental health) at the 3rd week and 3rd month after surgery compared to before surgery (p<0.05). Control paranasal CT findings of patients at 6th months after surgery was also improved significantly compared to before (p<0.001). Conclusion: We determined improvement in all symptoms and quality of life for a short period of time after the surgical treatment performed on patients with nasal polyposis. The paranasal CT has an important place for diagnosis and treatment. Key Words: Nasal polyp; paranasal computed tomography; SF-36.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(6):277-284

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale