Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2010 » Fonksiyone tiroid nodüllerinde NIS ekspresyonundaki değişiklikler
 

Fonksiyone tiroid nodüllerinde NIS ekspresyonundaki değişiklikler

Vural S., Yavuzer D., Akalın S., Kaya H., Gözü I. H., Sargın H., Gezen C., Sargın M.

Amaç: Bu çalışmada, otonom olarak fonksiyone tiroid nodüllerinde (FTN) ve ekstranodüler tiroid dokusunda sodyum-iyot simporter (NIS) protein ekspresyonunun seviyesi ve hücredeki yerleşim yeri araştırıldı. Bunun yanı sıra bu çalışmada hastaların klinik bulgularıyla human NIS (hNIS) protein ekspresyonu seviyeleri karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Histolojik kesitler, toksik multinodüler guatr nedeniyle ameliyat olmuş 28 hastaya (5 erkek, 23 kadın; ort. Yaş 54.5±11.0 yıl; dağılım 37-72 yıl) ait 36 otonom FTN ve 31 ekstranodüler tiroid dokusundan oluşmaktaydı. Parafine gömülmüş bu doku kesitlerinde, NIS protein ekspresyonu, labeled streptavidin-biotin yöntemi ile anti-hNIS monoklonal antikoru kullanılarak immünohistokimyasal olarak araştırıldı. Bulgular: Otonom fonksiyone tiroid nodüllerindeki hNIS pozitif hücrelerin oranı (13.33±12.09) ekstranodüler tiroid dokusuna (1.35±3.03) göre anlamlı olarak daha yüksekti. hNIS boyanması genellikle otonom FTN’lerde (%88.9) ve ekstranodüler tiroid dokusunda (%54.5) hücre zarı ile sınırlı idi. Klinik parametreler ve nodül volümü ile hNIS immünoreaktivitesi ilişkili bulunmadı. Sonuç: Bizim verilerimiz, fonksiyone nodüllerde ekstranodüler tiroid dokusuna göre daha fazla miktarda NIS protein ekspresyonu olduğunu gösterdi, fakat, hNIS immünoreaktivitesi literatürde daha önce bildirilenlere göre daha düşük seviyelerde bulundu. Bu durum değişik toplumlardaki kişisel farklılıklara ve mevcut iyodin durumuna bağlı olabilir. Ayrıca NIS proteininin hücredeki yerleşim yeri NIS’nin fonksiyonunun göstergesi olmayabilir.

Alterations of NIS expression in functioning thyroid nodules

Vural S., Yavuzer D., Akalın S., Kaya H., Gözü I. H., Sargın H., Gezen C., Sargın M.

Objectives: This study aimed to analyze both the level and the cell site of the sodium-iodide symporter (NIS) protein expression in autonomously functioning thyroid nodules (AFTNs) and extranodular thyroid tissues. In addition, this study sought to compare the clinical results of patients with the levels of human NIS (hNIS) protein expression. Patients and Methods: The histological slides consisted of 36 AFTNs and 31 extranodular thyroid tissues from 28 patients (5 males, 23 females; mean age 54.5±11.0 years; range 37 to 72 years) who underwent surgery for toxic multinodular goitre. The expression of NIS protein was investigated by immunohistochemistry in paraffin-embedded tissue sections using anti-hNIS monoclonal antibody by the labeled streptavidin-biotin method. Results: The percentage of hNIS positive follicular cells was significantly higher in the AFTNs (13.33±12.09) than in the extranodular thyroid tissues (1.35±3.03). Staining for hNIS was mostly confined to the cell membrane in the AFTNs (88.9%) and in the extranodular thyroid tissues (54.5%). The clinical parameters and nodule volume did not establish any correlation with hNIS immunoreactivity. Conclusion: Our data indicate that functioning nodules express higher amounts of NIS protein than the extranodular thyroid tissue, but the level of hNIS immunoreactivity was lower than had been reported in the previous literature. This result may be due to interindividual variability between different populations, and iodine status. Furthermore, the localization of the NIS protein might not give an indication of its functional status.

KBB İhtisas Dergisi 2010;20(6):285-292

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale